Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v5r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pravie, slúla jest Kazi. Ta jistá Běla udělala jest ten jistý hrad Bělinu, a to všie vlasti povýšila jest. Ta jistá Běla byla jest ve všem lékařství dospěla, přirozenie všeho kořenie znající, i uzdravovala jest od rozličných neduhóv lidi mnohé, neb k nie jako k slovútnému lékaři útočíště mějiechu všichni z té krajiny.

{Tetka}textový orientátor

Druhá sestra jejie slúla jest Tetka, ta jest hrad Tetín svým jménem udělala. Čaroděnice a věštkářka veliká byla jest, nebo všecky krádeže i ztráty rozličné svými věštbami ona lidem ukazováše. A protož ta všeckna vlast v svých ztrátách k nie sě utiekáváše.

{Libuše}textový orientátor

Třětí pak byla nazvána Libuše. Ta svým rozumem nade všecky vynikáše, neb jest ta byla prorokyně duch prorocí v sobě jmající, předviedující a rozpravující svými věštbami budúcie věci. Ta jest byla v súdiech nad jiné múdřejšie, mravy i skutky tišejšie. Proněžto miesto otce jejie Kroka zvolila ji sobie země za súdci mieti. Ta jistá Libuše udělala jest Vyšehrad najprvé a zpravovala jest zemi českú po mnohé časy. Potom pak v časiech přihodilo sě jest, že dva zemeníny pro některé jměnie svá mezi sebú jsta pozdvihla, a tak přěd Libuši oba v súdě stala prosiece, aby je spravedlivým súdem rozsúdila. Kterážto Libuše když přě jich přeslýšala, sličnú múdrostí pravdu zvěděvši jednomu pravdu učinila, vinného pravým súdem potupivši. Tehdy ten, jenž potupen byl, protože v přieteléch mocnější byl, jal sě jest sě volati. A řka: „Ej, běda lidu našemu, že všecky vlasti muži zpravují, ale nynie žena zpravuje.“ Tehdy vešken lid, jenž tu stojieše, volal jest a řka: „Knieže chcmy mieti, jenž by nás zpravoval, jako jiné vlasti zpravují sě.“ To když Libuše uslyšala, kázala jim mlčeti i pověděla jim takto: „Nuže, přiďtež zajtra ke mně a jáť vaše žádanie naplním.“ Tehdy, když na zajtřie přěd Libuši přijidechu, kniežete jsú opět žádali, k nimžto Libuše

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).