Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<57r57v58r58v59r59v60r60v61r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

také času hrad ten Kladsko vzdělán zasě jest.

{Vyšehradský kostel}textový orientátor

Tohož také léta Soběslav kostel vyšehradský obnovil, jejž Vratislav král prvý založil byl. Ten Soběslav v tom jistém kostele korunu velmi krásnú, jenž deset zlatých hřiven a padesát hřiven střiebrných vážila jest, povýšil jest, kamením tesaným ambit neb rajský dvór jest dlažil. A ten ambit udělal střěchu a mnoho k tomu jiného stavenie zdělal. Ten také Soběslav obrokóv kanovničiech jest povýšil.

O většiech přieběziech Soběslavových a kterak jeho zraditi chtěli a kterak ty zrádcě zahladil jest

Léto Božie tisíc sto a třidceti Menhart pražský biskup do Jeruzalema sě bral na pút. A téhož také léta Soběslav z svým vojskem bral sě králi Lotarovi, jenž toho času v Řezně bieše. A tak v té jiezdě jeda přes jednu vodu, v té jisté vodě bez málo sě neutopil. Na té také cestě ku prosbě králově dvadceti tvrzí u Bavořích zkazil a to učiniv do Čech sě jest vrátil. Potom pak s velikým lidem táhl jest na Kladsko.

O trávení Soběslavově

Toho také času tento jistý Soběslav chtě jeti do Moravy nalezl jest dva čeledíny svá, ježto sě byla smluvila i na jeho smrt, z nichžto inhned jednoho jest pochytil a druhý preč utekl. Po němžto Soběslav z slednými psy tak dlúho jest běžal, až právě v jedné vsi jeho uhoněl i jal. A když již oba polapena biešta, poznala sta sě řkúce: „Knieže řádný, čeledinové smy Mieroslavově syna Janova hrabie a bratra jeho mlašieho Střězimíra. A tak od nich dary navedeni smy byli, abychom tě zahubili.“ Tu řeč kdy uslyši Soběslav, Miroslava a Střěžimira jal jest a tak jem je i vedl jest sebú na Vyšehrad. A takž potom přěde všemi pány svými na příčinu a na návod od nich snadně vzpytaje sě, zvěděl jest i došel jest toho, že návodem a sjednáním Břecislavovým vnuka jeho, syna někdajšieho Kunráda, a Menharta biskupa

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).