Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<37r37v38r38v39r39v40r40v41r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Vratislav z svými nakořistiv sě, vesele sě domóv vrátil.

Léto Božie tisíc osmdesát a pět umřela jest Jitka žena Vladislavova vévody polského, jenž jest byla dcera Vratislavova vévody českého.

I o pravení královstvie moravského, jenžto bylo opustělo, a o jeho přivedení do Čech a o Vratislavově povýšení na královstvie, jenž byl prvý král v Čechách, tuto sě praví

{Prvý král Vratislav}textový orientátor

Léta Božie tisíc osmdesát a šest Jindřich třětí ciesař tiem jménem jmenovaný chtě veliký dvór u Mohuči mieti, na jistý čas všecky volence i duchovní i svěcké i jiné pány i kniežata ciesařská k sobě jest svolal o plných věcěch ciesařstvie dotýkajících chtě s nimi rozmluviti, kterémužto dvora všickni volenci, kniežata, šlechtici a páni k ciesařstvie příslušejíci sebrali sú sě o stavu ciesařstvie chtiec i něco popósobiti a o obecném dobrém úmluvu mieti. A když sě tak vhromadu sebrali biechu a o rozličných věcěch plných rozmlúvali, mezi jinými věcmi tato věc byla vynesena, kterak někdy královstvie moravské, pod nimžto Čechové, Rusy a Polanové biechu i mnoho jiných zemí, za časóv Svatoplukových posledního krále pohynulo a přestalo bylo, kterážto královstvie jako znamenitý úd k ciesařství římskému poddáno bylo a jemu službu činilo, kterak od času smrti Svatoplukovy, kterémužto času sto let devadesát a dvě létě přeběhlo již bieše, jakžto královstvie zapuštěno bez krále bylo a ciesařství služby jeho nevychodili, jakžto slušalo. I vnesli to pak také, kterak by slušalo a hodné bylo velikú plností i snaženstvím pověděti o navrácení a o oblepšení tak přěslavného královstvie. A když ty všecky věci rozličnými rozmýšleními již vypověděni biechu, Jindřich ciesař tak o pilné a o neznámé věci rozličnými rozmyšleními podlé rady volencóv i jiných kniežat jal sě jest vzpytati a velmi snažně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).