[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[233r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcemi první býti, bude váš sluha. Mt20,28 Jako syn člověka nepřišel, aby jemu slúžili, ale aby slúžil a dal duši svú na vykúpenie za mnohé.“

Mt20,29 A když vycháziechu z Jericho, jdiechu po něm zástupové mnozí. Mt20,30 A aj, dva slepá, sediece u cesty, uslyšechu, že Ježíš jde, i volásta řkúce: „Pane, smiluj se nad námi, synu Davidóv!“ Mt20,31 Ale zástup tresktáše[216]tresktáše] treſktaſie rkp. je, aby se utajila. A ona viece volášta řkúce: „Pane, smiluj sě nad námi, synu Davidóv!“ Mt20,32 I sta Ježíš a zavola jich i vece jim[217]jim] navíc oproti lat.: „Co chcete, abych učinil vám?“ Mt20,33 Řkú jemu: „Aby, pane, otevřěle se oči našě.“ Mt20,34 A slitovav sě nad nimi Ježíš, dotekl sě očí jich. A ihned sú prozřěli a šli po něm.

XXI. kapitola

Mt21,1 A když se přiblíži[218]přiblíži se] appropinquassent lat., appropinquasset var. k Jeruzalému, i přišli k Bethfage k hoře Olivetské. Tehdy Ježíš poslal jest dva učedlníky Mt21,2 a řka[219]řka] + eis lat.: „Jděte do kastela, který proti vám jest. A ihned nalezneta oslici přivázanú a oslátko s ní, [odvěžte a přiveďtež mi]text doplněný editorem[220]odvěžte a přiveďtež mi] solvite et adducite mihi lat.. Mt21,3 A pakli kto vám něco die, proč otvazujete[221]proč otvazujete] navíc oproti lat., rcěte, že pán jich potřebie má, a ihned nechá jich.“ Mt21,4 A to všecko[222]všecko] wſeċlo rkp. stalo se jest, aby naplněno bylo, což řečeno jest skrze proroka řkúcieho: Mt21,5 Povězte dceři sionské: Aj, král tvój jde po tobě tichý, sedě na oslici a na oslátku, synu podané. Mt21,6 A šedše učedlníci, učinichu, jakož jim přikázal Ježíš. Mt21,7 A přivedli sú oslici a oslátko a vložili sú na ně rúcha svá. A jemu svrchu seděti kázali Mt21,8 a mnohý zástup stlali[223]stlali] ztlali rkp. sú rúcha svá na cestě a jiní ratolesti řezáchu z dřievie i stláchu na cestě. Mt21,9 A zástupové, [kteří]text doplněný editorem[224]kteří] quae lat. napřěd jdiechu a kteří po něm jdiechu, voláchu a řkúce: „Ozanna, spas ny[225]Ozanna, spas ny] Hosanna lat., synu Davidóv, požehnaný, jenž jsi přišel ve jméno božie! Osanna na výsosti!“ Mt21,10 A když vjide do Jeru[b]označení sloupcezaléma, hnulo sě jest všěcko město řka: „Kto jest tento?“ Mt21,11 A lidé praviechu: „Tentoť jest Ježíš [prorok]text doplněný editorem[226]prorok] propheta lat. od Nazareta galilejského.“ Mt21,12 I vjide Ježíš v chrám boží a vymietáše všecky prodavače a kupce z chrámu a stoly těch, ješto penieze měnili, a stolice těch, jenž prodáváchu holubice, zpřevracel Mt21,13 a řekl jim: „Psáno jest: Duom mój duom modlitebný nazván bude, a vy ste jej učinili peleší lotrovskú.“ Mt21,14 I přistúpichu k němu slepí a kulhaví v chrámě a uzdravil je. Mt21,15 A vidúce kniežata knězká a mistři divné věci, které činil, a dietky, any volají v chrámě a řkú: Spas nás synem Davidovým!“, rozhněvali sú sě Mt21,16 a řekli sú jemu: „Slyšíš li, co tito pravie?“ A Ježíš vece jim: „Ovšem. Nikdy ste nečtli: Z úst nemluvňátek a těch, ješto prsí požívají, dokonal si chválu?“ Mt21,17 A ostav jich, vyšel ven z města do Betanie a tu osta a učieše je o království božiem[227]učieše je o království božiem] navíc oproti lat., + et docebat eos de regno Dei var..

Mt21,18 Ale ráno vracuje se do města, zlačněl jest. Mt21,19 A uzřev jedno dřevo fíkové[228]fíkové] + secus viam lat., jide k němu, a nic nenaleze na něm, jedné listie toliko. I vece jemu: „Nikdy se z tebe ovoce nenarázej na věky!“ I uschlo jest ihned fíkové dřevo. Mt21,20 A vidúce učedlníci, diviechu se řkúce: „Kterak ihned uschlo?“ Mt21,21 A odpověděv Ježíš, vece jim: „Věrně pravi vám: budete li mieti vieru a nebudete pochybovati, netoliko o fíkovém dřevě učiniti, ale i této huoře diete li: Zdvihni se a vrz se do moře, tak se stane. Mt21,22 A všěcko, zač budete prositi na modlitbě věřiece, vezmete.“

Mt21,23 A když přijide do chrámu, přistúpichu k němu, an učí, kniežata knězká a starší lidu řkúce: „V které moci toto činíš a kto tobě dal tu moc?“ Mt21,24 Odpověděv Ježíš vece jim: „Otieži vás i já jedné věci[229]věci] sermonem lat., kterúžto

X
216tresktáše] treſktaſie rkp.
217jim] navíc oproti lat.
218přiblíži se] appropinquassent lat., appropinquasset var.
219řka] + eis lat.
220odvěžte a přiveďtež mi] solvite et adducite mihi lat.
221proč otvazujete] navíc oproti lat.
222všecko] wſeċlo rkp.
223stlali] ztlali rkp.
224kteří] quae lat.
225Ozanna, spas ny] Hosanna lat.
226prorok] propheta lat.
227učieše je o království božiem] navíc oproti lat., + et docebat eos de regno Dei var.
228fíkové] + secus viam lat.
229věci] sermonem lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).