[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

od[234v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcepověděti[258]odpověděti] + verbum lat., ani směl byl z toho dne nižádný jeho viece tázati.

XXIII.

Mt23,1 Tehdy Ježíš mluvil jest k zástupóm a k učedlníkóm [svým]text doplněný editorem[259]svým] suos lat. Mt23,2 řka: „Na stolici Mojžiešově seděli sú mistři a zákonníci. Mt23,3 Protož všěcko, což dějí vám, zachovajte a čiňte, ale podlé jich skutkóv neroďte činiti, nebo pravie, a nečinie. Mt23,4 Neb vzvazují břemena těžká a neunesená a vkládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtie jimi hnúti. Mt23,5 Jistě všecky skutky své činie, aby byli viděni od lidí, neboť rozšiřují nápisy své a veličie podolky Mt23,6 a milují [prvnie]text doplněný editorem[260]prvnie] primos lat. miesta na večeřech a prvnie stolice v školách Mt23,7 a pozdravovánie na ulicech neb na tržišti[261]na ulicech neb na tržišti] in foro lat. a nazváni od lidí býti mistři. Mt23,8 Ale vy neroďte nazýváni býti mistrové, neb jeden jest mistr váš, […]text doplněný editorem[262]…] omnes autem vos fratres estis lat.. Mt23,9 […]text doplněný editorem[263]…] Et patrem nolite vocare vobis super terram, unus est enim pater vester lat., jenž v nebesiech jest. Mt23,10 Ani nazváni buďte mistři, neb mistr váš jeden jest, Kristus. Mt23,11 Kto větčí jest mezi vámi, bude sluha váš. Mt23,12 Ale kto by se výšil, bude ponížen, a kto se níží, bude povýšen.“

Mt23,13[A]text doplněný editorem[264]A] autem lat. běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž zavieráte králevstvie nebeské před lidmi, neb sami nevchodíte, ani těm, ješto vcházejí, dopúštiete vchoditi. Mt23,14 Běda vám, mistři a zákonníci[265]zákonníci] zalonnici rkp., pokrytci, jenž žéřete vdovské domy, dlúhú modlitbú modléce se, neb proto větčí vezmete súd. Mt23,15 Běda vám, mistři a[266]a] nadepsáno jinou rukou zákonníci, pokrytci, jenž obchodíte moře a zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte ho syna pekelnieho dvakrát viece než sami sě. Mt23,16 Běda vám, vódce slepí, jenž pravíte: Ktož kolivěk přisáhl by skrze chrám boží[267]boží] navíc oproti lat., nic nenie. Ale ktož by [b]označení sloupcepřisáhl na zlatě chrámovém, dlužen jest. Mt23,17 Blázni a slepí, co větčie jest: zlato li, čili chrám, jenž svato činí zlato? Mt23,18 A ktož kolivěk přisáhl na oltáři, nic nenie. Ale ktož by přisáhl na daru, jenž jest na něm, povinen jest. Mt23,19 Slepí, co[268]co] + enim lat. jest větčie: dar li, čili oltář, jenž svat činí dar? Mt23,20 Protož ktož přisáhá na oltáři, přisáhá [na]text doplněný editorem[269]na] in lat. něm i na všem, což jest na něm. Mt23,21 A ktož by přisáhl na chrámě, přisáhá na něm i na tom, jenž v něm přebývá. Mt23,22 A ktož přisáhá na nebi, přisáhá na stolici božie i na tom, ktož sedí na nie[270]na nie] naṅiē rkp.. Mt23,23 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž dáváte desátky, mátu a anýz a kmín, a opúštiete, což jest větčieho v zákoně, [súd]text doplněný editorem[271]súd] iudicium lat. a milosrdenstvie a vieru. Tyto věci měli ste činiti a oněch neopúštěti. Mt23,24 Vódce slepí, cediece komára, a velblúda požierajíce. Mt23,25 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž čistíte, což zevnitř jest čieše a mísy, ale vnitř plni ste lúpežě a nečistoty. Mt23,26 Zákonníče slepý, učisť prvé, což vnitř jest čéše a mísy, aby bylo i to, což zevnitř jest, čisto. Mt23,27 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž podobni ste hrobóm zbieleným, jenž zevnitř zdají se lidem krásní, ale vnitř plni sú kostí mrtvých a všie nečistoty. Mt23,28 Též i vy zajisté zevnitř zdáte sě lidem spravedliví, ale vnitř plni pokryctvie a nepravosti. Mt23,29 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž vzděláváte hroby prorocké a okraslujete hroby spravedlivých Mt23,30 a řiekáte: Bychme byli ve dnech otcóv našich, nebyli bychme tovařišie jich ve krvi prorocké. Mt23,31 Protož na svědectvie jste sami sobě, nebo synové ste jich, kteříž sú proroky zahubili. Mt23,32 I vy naplňte mieru

X
258odpověděti] + verbum lat.
259svým] suos lat.
260prvnie] primos lat.
261na ulicech neb na tržišti] in foro lat.
262…] omnes autem vos fratres estis lat.
263…] Et patrem nolite vocare vobis super terram, unus est enim pater vester lat.
264A] autem lat.
265zákonníci] zalonnici rkp.
266a] nadepsáno jinou rukou
267boží] navíc oproti lat.
268co] + enim lat.
269na] in lat.
270na nie] naṅiē rkp.
271súd] iudicium lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).