[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[228r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceusta mluvie. Mt12,35 Dobrý člověk z dobrého pokladu vynášie dobré věci, a zlý člověk ze zlého pokladu vynášie zlé věci. Mt12,36 A pravím vám, že každé slovo prázdné, které mluviti budú lidé, vydadie počet z něho v súdný den. Mt12,37 Jistě z slov tvých spravedliv učiněn budeš a z slov tvých budeš potupen.“

Mt12,38 Tehdy odpověděchu jemu někteří z mistróv a z zákonníkóv řkúce: „Mistře, chceme od tebe znamenie viděti.“ Mt12,39 A on odpověděv, vece jim: „Pokolenie zlé a cizoložné znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jedné znamenie Jonáše proroka. Mt12,40 Neb jakožto Jonáš byl jest v břiše velryba tři dni a tři noci, tak bude syn člověka […]text doplněný editorem[117]…] in corde terrae lat. tři dni a tři noci. Mt12,41 Mužie ninivitští vstanú[118]vstanú] v- nadepsáno jinou rukou v súdě s pokolením tiemto a potupie je, neb sú činili pokánie pro kázanie Jonáše, [a asi viece nežli Jonáš tento]text doplněný editorem[119]a asi viece nežli Jonáš tento] et ecce plus quam Ionas hic lat.. Mt12,42 Králová od poledne vstane na súdě s pokolením tiemto a potupí je. Neb jest přišla od končin země slyšeti múdrost Šalomúnovu. A aj, viece nežli Šalomún tento. Mt12,43 A každý[120]každý] cum lat. nečistý duch vynde od člověka, chodí po miestech suchých hledaje odpočinutie, a nenalezna. Mt12,44 Tehdy die: Vráci se do domu mého, odkud sem vyšel. A přijda nalezne jej prázden, chvostištěmi učištěný a ozdobený. Mt12,45 Tehdy jde a vezme sedm jiných duchóv s sebú horších sebe a vejdúce přebývají tam. A bývají poslednie věci člověka toho horšie prvních. Tak bude pokolení tomuto najhoršiemu.“

Mt12,46 A když on mluvieše ještě k zástupóm, aj, mátě jeho a bratřie jeho stáchu vně, hledajíce mluviti jemu. Mt12,47 I vece [b]označení sloupcejemu jeden: „Aj, mátě tvá i bratřie stojie vně hledajíce tebe.“ Mt12,48 A on odpovědě řkúciemu, vece: „Která jest mátě má a kteří sú bratřie moji?“ Mt12,49 A ztáh ruku svú[121]svú] navíc oproti lat. na učedlníky své, vece: „Aj, mátě má i bratřie moji. Mt12,50 Neb ktož kolivěk činí vóli otce mého, jenž v nebesiech jest, ten mój bratr i sestra má[122]má] nemá lat., + mea var. i mátě má[123]má] nemá lat., + mea var. jest.“

Kapitola XIII.

Mt13,1 V ten den vyšed Ježíš z domu, sěde podlé moře. Mt13,2 I sebrachu se k němu zástupové mnozí, tak že na lodíčku[124]na lodíčku] nalodċku rkp. vstúpiv, seděl. A vešken zástup stáše na břěhu. Mt13,3 I mluvil jest jim mnoho u příslovích řka: „Aj, vyšel jest, jenž rosievá, rosievat semene svého[125]semene svého] navíc oproti lat., + semen suum var., srov. L 8,5. Mt13,4 A když rosievá, některá semena[126]semena] navíc oproti lat. padáchu vedlé cesty. A přijidechu ptáci nebeští i zobachu je. Mt13,5 A jiná padechu v zemi skalnú, kdežto nemějiechu země mnoho, a ihned uschla sú[127]uschla sú] exorta sunt lat., neb nemějiechu hlubokosti země. Mt13,6 A když slunce vzešlo, usvadechu, a že sú neměla kořene, uschla sú. Mt13,7 [Jiná pak padechu mezi trnie, a zrostlo jest trnie i udusila ta semena.]text doplněný editorem[128]Jiná pak padechu mezi trnie, a zrostlo jest trnie i udusila ta semena] Alia autem ceciderunt in spinas: et creverunt spinae, et suffocaverunt ea lat. Mt13,8 Ale pak jiná padechu v zemi dobrú i vydachu požitek, jiný stý, jiný šedesátý, jiný třidcátý. Mt13,9 Kto má uši k slyšení, slyš.“

Mt13,10 A přistúpivše učedlníci, vecechu jemu: „Proč v podobenstvích mluvíš jim?“ Mt13,11 A on odpověděv, vece jim: „Že vám dáno jest [znáti]text doplněný editorem[129]znáti] nosse lat. tajemstvie králevstvie nebeského, ale oněm nenie dáno. Mt13,12 Neb ktož má, bude jemu dáno i bude hojnost mieti. A ktož nemá, i to, což má, bude odjato od něho. Mt13,13 Protož v podobenství mluvím jim, neb vidúce nevidie a slyšiece neslyšie ani rozumějí, Mt13,14 aby se naplnilo v nich proročstvie Izaiáše řkúcieho: Slyšením uslyšíte,

X
117…] in corde terrae lat.
118vstanú] v- nadepsáno jinou rukou
119a asi viece nežli Jonáš tento] et ecce plus quam Ionas hic lat.
120každý] cum lat.
121svú] navíc oproti lat.
122má] nemá lat., + mea var.
123má] nemá lat., + mea var.
124na lodíčku] nalodċku rkp.
125semene svého] navíc oproti lat., + semen suum var., srov. L 8,5
126semena] navíc oproti lat.
127uschla sú] exorta sunt lat.
128Jiná pak padechu mezi trnie, a zrostlo jest trnie i udusila ta semena] Alia autem ceciderunt in spinas: et creverunt spinae, et suffocaverunt ea lat.
129znáti] nosse lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).