[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

vámi první býti, bude váš sluha. Mt20,28 Jako syn člověka nepřišel, aby jemu slúžili, ale aby slúžil a dal duši svú na vykúpenie za mnohé.“

Mt20,29 A když vycháziechu z Jericho, jdiechu po něm zástupové mnozí. Mt20,30 A aj, dva slepá, sediece u cesty, uslyšechu, že Ježíš jde, i volásta řkúce: „Pane, smiluj se nad námi, synu Davidóv!“ Mt20,31 Ale zástup tresktáše je, aby se utajila. A ona viece volášta řkúce: „Pane, smiluj sě nad námi, synu Davidóv!“ Mt20,32 I sta Ježíš a zavola jich i vece jim: „Co chcete, abych učinil vám?“ Mt20,33 Řkú jemu: „Aby, pane, otevřěle se oči našě.“ Mt20,34 A slitovav sě nad nimi Ježíš, dotekl sě očí jich. A ihned sú prozřěli a šli po něm.

XXI. kapitola

Mt21,1 A když se přiblíži k Jeruzalému, i přišli k Bethfage k hoře Olivetské. Tehdy Ježíš poslal jest dva učedlníky Mt21,2 a řka: „Jděte do kastela, který proti vám jest. A ihned nalezneta oslici přivázanú a oslátko s ní, [odvěžte a přiveďtež mi]text doplněný editorem[221]odvěžte a přiveďtež mi] solvite et adducite mihi lat.. Mt21,3 A pakli kto vám něco die, proč otvazujete, rcěte, že pán jich potřebie má, a ihned nechá jich.“ Mt21,4 A to všecko stalo se jest, aby naplněno bylo, což řečeno jest skrze proroka řkúcieho: Mt21,5 Povězte dceři sionské: Aj, král tvój jde po tobě tichý, sedě na oslici a na oslátku, synu podané. Mt21,6 A šedše učedlníci, učinichu, jakož jim přikázal Ježíš. Mt21,7 A přivedli sú oslici a oslátko a vložili sú na ně rúcha svá. A jemu svrchu seděti kázali Mt21,8 a mnohý zástup stlali sú rúcha svá na cestě a jiní ratolesti řezáchu z dřievie i stláchu na cestě. Mt21,9 A zástupové, [kteří]text doplněný editorem[225]kteří] quae lat. napřěd jdiechu a kteří po něm jdiechu, voláchu a řkúce: „Ozanna, spas ny, synu Davidóv, požehnaný, jenž jsi přišel ve jméno božie! Osanna na výsosti!“ Mt21,10 A když vjide do Jeruzaléma, hnulo sě jest všěcko město řka: „Kto jest tento?“ Mt21,11 A lidé praviechu: „Tentoť jest Ježíš [prorok]text doplněný editorem[227]prorok] propheta lat. od Nazareta galilejského.“ Mt21,12 I vjide Ježíš v chrám boží a vymietáše všecky prodavače a kupce z chrámu a stoly těch, ješto penieze měnili, a stolice těch, jenž prodáváchu holubice, zpřevracel Mt21,13 a řekl jim: „Psáno jest: Duom mój duom modlitebný nazván bude, a vy ste jej učinili peleší lotrovskú.“ Mt21,14 I přistúpichu k němu slepí a kulhaví v chrámě a uzdravil je. Mt21,15 A vidúce kniežata knězká a mistři divné věci, které činil, a dietky, any volají v chrámě a řkú: Spas nás synem Davidovým!“, rozhněvali sú sě Mt21,16 a řekli sú jemu: „Slyšíš li, co tito pravie?“ A Ježíš vece jim: „Ovšem. Nikdy ste nečtli: Z úst nemluvňátek a těch, ješto prsí požívají, dokonal si chválu?“ Mt21,17 A ostav jich, vyšel ven z města do Betanie a tu osta a učieše je o království božiem.

Mt21,18 Ale ráno vracuje se do města, zlačněl jest. Mt21,19 A uzřev jedno dřevo fíkové, jide k němu, a nic nenaleze na něm, jedné listie toliko. I vece jemu: „Nikdy se z tebe ovoce nenarázej na věky!“ I uschlo jest ihned fíkové dřevo. Mt21,20 A vidúce učedlníci, diviechu se řkúce: „Kterak ihned uschlo?“ Mt21,21 A odpověděv Ježíš, vece jim: „Věrně pravi vám: budete li mieti vieru a nebudete pochybovati, netoliko o fíkovém dřevě učiniti, ale i této huoře diete li: Zdvihni se a vrz se do moře, tak se stane. Mt21,22 A všěcko, zač budete prositi na modlitbě věřiece, vezmete.“

Mt21,23 A když přijide do chrámu, přistúpichu k němu, an učí, kniežata knězká a starší lidu řkúce: „V které moci toto činíš a kto tobě dal tu moc?“ Mt21,24 Odpověděv Ježíš vece jim: „Otieži vás i já jedné věci, kterúžto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).