[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<236r236v237r237v238r238v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[238r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceKristus?“ Mt27,23 Řekli sú všickni: „Ukřižován buď!“ [Vece jim vladař: „Co jest zlého učinil?“ A oni viece voláchu řkúce: „Ukřižován buď!“]text doplněný editorem[342]Vece jim vladař: „Co jest zlého učinil?“ A oni viece voláchu řkúce: „Ukřižován buď!“] Ait illis praeses: Quid enim mali fecit? At illi magis clamabant dicentes: Crucifigatur lat. Mt27,24 A vida Pilát, že by nic neprospěl, ale viece rozbroj byl by, vzem vodu umyl ruce své přede všiem[343]všiem] navíc oproti lat., + omni var. lidem řka: „Nevinen sem já od krve spravedlivého tohoto, vy vězte!“ Mt27,25 A odpověděv vešken lid, vece: „Krev jeho na nás i na naše syny[344]syny] původní zápis dieti vyradován!“ Mt27,26 Tehdy pusti jim Barabáše, ale Ježíše ubičovaného dal jest jim, aby byl ukřižován.

Mt27,27 Tehdy rytieři vladařovi přijemše Ježíše do radného domu, shromazdili k němu všicku zběř. Mt27,28 A svlekše jej, sukní zlatohlavovú oděli jej, Mt27,29 a spletše korunu s trnie, vložili na hlavu[345]hlavu] + eius lat. a trest v pravici jeho, a klekajíce před ním, posmieváchu se jemu řkúce: „Zdráv, králi židovský!“ Mt27,30 A plijíce[346]plijíce] in eum lat. vzechu trest a tepiechu hlavu jeho. Mt27,31 A když se posmievachu jemu, svlečechu s něho sukni drahú[347]drahú] navíc oproti lat. a oblekli ho v rúcho jeho i vedechu jej, aby byl ukřižován.

Mt27,32 A vyšedše nalezechu člověka cyrenenského[348]cyrenenského] + nomine lat. Šimona, jdúcieho ze vsi[349]jdúcieho ze vsi] navíc oproti lat., + venientem de villa var., [toho]text doplněný editorem[350]toho] hunc lat. přinutichu, aby vzal kříž jeho. Mt27,33 I přijidechu na miesto, jenž slulo jest Golgata, jenž jest u chrámě[351]u chrámě] částečně radováno, Calvariae lat. miesto. Mt27,34 I dali sú jemu víno píti, jenž[352]jenž] genz genz rkp. jest s žlučí smiešené. A když okusi, nerodi píti. Mt27,35 A když sú ukřižovali jeho, rozdělili rúcho jeho los mecíce, aby se naplnilo písmo[353]písmo] navíc oproti lat., což jest řečeno skrzě proroka řkúcieho: Dělili sú sobě rúcho mé a na rúcho mé pustili sú los. Mt27,36 A sediece ostřieháchu jeho. Mt27,37 A vložili sú na hlavu jeho vinu jeho napsanú: Tento jest Nazaretský[354]Nazaretský] Iesus lat., král židovský. Mt27,38 Tehdy ukřižována sta s ním dva lotry, jeden na pravici a druhý na levici. Mt27,39 A minující tudy porúháchu se jemu, hýbajíce hlavami svými Mt27,40 a řkúce[355]řkúce] + Vah lat.: „Jenž rušíš chrám boží, sstup[356]sstup] částečně radováno, navíc oproti lat., a ve t[b]označení sloupceřech dnech jej zděláváš, spas sě samého. Jsi li syn boží, sstupiž s kříže.“ Mt27,41 Takéž i kniežata kněžská posmievajíce se s mistry a s staršími řiekáchu: Mt27,42 „Jiné jest spasil, samého sebe nemóž spasiti. Jest li král židovský, nechť stúpí nynie s kříže, a věříme jemu. Mt27,43 Úfalť jest v boha, zprosť ho nynie, chce liť. Neb jest řekl, že syn boží sem.“ Mt27,44 A též i lotři, ješto ukřižováni biechu s ním, láli sú jemu.

Mt27,45 A od šesté hodiny tmy učiněny sú na všicku zemi až do hodiny deváté. Mt27,46 A v hodinu devátú zvola Ježíš hlasem velikým řka: „Eli, eli lamazabatany?“, to jest: „Bože[357]Bože] bozie rkp. mój, bože mój, proč si opustil mě?“ Mt27,47 A někteří tu stojiechu a slyšíce, praviechu: „Eliáše volá tento.“ Mt27,48 A ihned jeden z nich běžev, vzem húbu naplni octem a vloži ji na trest a dáváše jemu píti. Mt27,49 A jiní praviechu: „Nech, uzříme, příde li Eliáš zprošťuje ho.“ Mt27,50 A Ježíš křiče velikým hlasem, vypusti duši.

Mt27,51 A aj, opona chrámová roztrhla se jest na dvě straně od vrchu až dolóv a země hnutie stalo se jest a skalé se sedalo Mt27,52 a hrobové se otevřeli. A mnohá těla svatých, jenž biechu zesnula, vstala sú. Mt27,53 A vyšedše z hrobóv po vskřiešení jeho, přišla sú do svatého města a ukázala sú se mnohým. Mt27,54 A centurio, a kteříž s ním biechu ostřiehajíce Ježíše, uzřevše země třesenie a ty věci, které se dějiechu, báli sú se velmě řkúce: „Zajisté syn boží bieše tento.“

Mt27,55 A biechu tu i ženy mnohé z daleka, ješto biechu šly po Ježíšovi od Galilee přisluhujíc jemu, Mt27,56 mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria Jakubova a Jozefova mátě a mátě synóv Zebedeových. Mt27,57 A když by večer, přijide jeden člověk bohatý od Aro[238v]číslo strany rukopisumatie

X
342Vece jim vladař: „Co jest zlého učinil?“ A oni viece voláchu řkúce: „Ukřižován buď!“] Ait illis praeses: Quid enim mali fecit? At illi magis clamabant dicentes: Crucifigatur lat.
343všiem] navíc oproti lat., + omni var.
344syny] původní zápis dieti vyradován
345hlavu] + eius lat.
346plijíce] in eum lat.
347drahú] navíc oproti lat.
348cyrenenského] + nomine lat.
349jdúcieho ze vsi] navíc oproti lat., + venientem de villa var.
350toho] hunc lat.
351u chrámě] částečně radováno, Calvariae lat.
352jenž] genz genz rkp.
353písmo] navíc oproti lat.
354Nazaretský] Iesus lat.
355řkúce] + Vah lat.
356sstup] částečně radováno, navíc oproti lat.
357Bože] bozie rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).