[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

Mt5,19 Protož ktož zruší jedno z přikázaní těchto najmenších a bude tak učiti lidi, najmenší nazván bude v království nebeském. Ale kto bude činiti a učiti tak, ten veliký bude nazván v království nebeském. Mt5,20 Nebo pravi vám, nebude li hojnějšie spravedlivost vaše než mistróv a zákonníkóv, nevejdete v královstvie nebeské.“

Mt5,21 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Nezabieš, a kto zabie, vinen bude súdu. Mt5,22 Ale já pravi vám, že každý, kto hněvá se na bratra svého, vinen bude súdu. A kto die bratru svému racha, vinen bude odsúzenie. A kto die blázne, vinen bude pekelnieho ohně. Mt5,23 Protož obětuješ li dar svój k uoltáři a tu rozpomeneš se, že bratr tvój má něco proti tobě, Mt5,24 opusť tu dar svój před oltářem a jdi, prvé směř se z bratrem tvým. A tak přída, obětovati budeš dar svój. Mt5,25 Buď povolen protivníku svému brzo, když si na cestě s ním, ať snad nedá tebe protivník tvój súdci, a súdce dá tě sluzě a v žalář puštěn budeš. Mt5,26 Věrně pravi tobě, nevyjdeš odtud, až navrátíš poslední šart.“

Mt5,27 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Nesesmilníš. Mt5,28 Ale pravi vám, že každý, ktož uzří ženu ku požádaní jie, již sesmilnil jest ji v srdci svém. Mt5,29 Pakli oko tvé pravé horší tě, vylup je a vrz od sebe, neb užitečno jest tobě, aby zahynul jeden z údóv tvých, nežli by všěcko tělo tvé puštěno bylo v oheň pekelní. Mt5,30 A pakli ruka tvá pravá horší tě, uřěž ji a zavrz od sebe, neb užitečno jest tobě, aby zahynul jeden z údóv tvých, než by celé tělo tvé šlo v oheň pekelený. Mt5,31 Řečeno jest také: Ktož kolivěk pustí ženu svú, daj jie knihy zapuzenie. Mt5,32 Ale já pravi vám, že každý, ktož pustí ženu svú kromě příčiny smilstva, činí, aby smilnila. A kto puštěnú pojme, cizoloží.“

Mt5,33 „Opět slyšeli ste, že řečeno jest starým: Nebudeš křivě přisáhati, ale navrátíš pánu přísahy tvé. Mt5,34 Ale já pravi vám nepřisáhati ovšem, ani skrze nebe, neb stolice božie jest, Mt5,35 ani skrze zemi, neb podnožě jeho noh jest, ani skrze Jeruzalém, neb město velikého krále jest, Mt5,36 ani skrze hlavu tvú přisiehneš, neb nemóžeš jednoho vlasu bielého učiniti ani černého. Mt5,37 Ale buď řeč vaše: Jest, jest, nenie, nenie, a což nad to viece jest, od zlého jest.“

Mt5,38 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Oko za oko a zub za zub. Mt5,39 Ale já pravi vám neprotiviti se zlému. Ale ač kto udeří tě v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého. Mt5,40 A tomu, jenž se chce s tebú súdem svářiti a sukni tvú vzieti, nechaj jemu i pláště. Mt5,41 A ktož koli bude tě nutiti tisíc kročejí, jdi s ním druhá dva tisíce. Mt5,42 A ktoš prosí tebe, daj jemu, a ktož chce zajieti od tebe, neodvracuj se.“

Mt5,43 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Milovati budeš bližnieho tvého [a nenáviděti budeš nepřietele tvého]text doplněný editorem[35]a nenáviděti budeš nepřietele tvého] et odio habebis inimucum tuum lat.. Mt5,44 Ale já pravi vám, milujte nepřátely své, dobře čiňte těm, jenž nenávidie vás. A modlte se za protivníky a za hánce vašě, Mt5,45 abyste byli synové otce vašeho, jenž v nebesiech jest, jenž slunci svému velí vschoditi na dobré i nad zlé a dčtíti na spravedlivé i na nespravedlivé. Mt5,46 Neb milujete li ty, kteříž vás milují, kterú odplatu mieti budete? Zdaliť i zjevní hřiešníci toho nečinie? Mt5,47 [A pakli pozdravujete bratří vašich toliko, co viece činíte? Zdaliť i pohané toho nečinie?]text doplněný editorem[36]A pakli pozdravujete bratří vašich toliko, co viece činíte? Zdaliť i pohané toho nečinie] Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? nonne et ethnici hoc faciunt? lat.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).