Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A3rA3vA4rA4vB1rB1vB2rB2vB3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[B1r]číslo strany rukopisunapomenuti, abyšte na tom sjezdu v Fraňkfurtě[51]Fraňkfurtě: Frañkffurtě se tak ukázali a toho hleděli, aby ty věci raději během[52]během: běhē pokojným srovnány byly, aby snad skrze to k něčemu[53]něčemu: nětčemu dalšímu příčina dána nebyla.

Pokudž se pak Nás kurfiršta saského[54]saského: Sasſkého dotýče, ač jsme My Vám tolikež, jak jsme živi, žádné hodné příčiny k nepřátelství nedali, ale mnohem více všeliké přátelské dobrodíní činili a ukazovali, však pamatovati muožte, co jste před sebe vzali při odtažení od Fraňkfurtu[55]Fraňkfurtu: Frañkffurtu (když jsme My, přijavše smlouvu Pasovskou, všemu křesťanstvu[56]křesťanstvu: Křeſtianſtwu k dobrému a Jeho Milosti královské k líbosti poddaně se zachovali a proti nepříteli všeho křesťanstva[57]křesťanstva: Křeſtianſtwa Turku s Naším lidem, kterýž jsme tehdáž při sobě měli, do Království uherského táhnouti se podvolili), odmlouvajíc a odvodíc od Nás lid Náš válečný, a jakých jiných cest a obmysluov ke škodě a k nebezpečenství Našemu jste hlédali a jakými stížnými slovy po odjezdu Našem před lidem Naším válečným[58]válečným: Wálečnȳ i jinde na mnohých místech ste o osobě Naší mluvívali, jakož pak v tom psaní svrchu dotčeném, kdež o zradě německého národu zmínka se činí, žádný jiný ze jména se nedokládá jako Náš milý ujec a švagr purkhrabě[59]purkhrabě: Purkhrabě Hendrich a My. Také Nás tajno není, co jest se při tom shromážděným mansfeldským[60]mansfeldským: Manſffeldſkým houfě[61]houfě: hauffie předešlé zimy,

X
51Fraňkfurtě: Frañkffurtě
52během: běhē
53něčemu: nětčemu
54saského: Sasſkého
55Fraňkfurtu: Frañkffurtu
56křesťanstvu: Křeſtianſtwu
57křesťanstva: Křeſtianſtwa
58válečným: Wálečnȳ
59purkhrabě: Purkhrabě
60mansfeldským: Manſffeldſkým
61houfě: hauffie
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).