Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A3v]číslo strany rukopisubráti. Jakož pak hned takového Jeho císařské Milosti potvrzení zle jste požívali, neb jste skrze místodržící[28]místodržící: mjſto držijcý a rady[29]rady: Raddy své několikrát těm dvěma biskupuom znamenité pohruožky činili, kterak byšte[30]byšte: kterakɓyſſte skrze lid válečný mansfeldský a hrabě z Oldnburku je k dostičinění[31]dostičinění: doſti činěnij těm smluvám přídržeti chtěli, jakož pak to šířejí dotčených místodržícího[32]místodržícího: mijſto držijcýho a rad Vašich psaní v sobě ukazují. A pro tu samu toliko příčinu jste lid válečný, kterémuž jste před městem Mecem byli odpuštění dali, o Velikonoci zase k sobě obeslali a v službu přijali. A ač jsou se dotčení dva biskupi, jsouc stavove Říše, mnohokrát v dosti poddávali, chtíce Jeho Milostí císařskou, Jeho Milostí královskou, kurfiršty, knížaty a stavy anebo[33]anebo: a nebo soudem říským komorním aneb[34]aneb: A neɓ, kdež by[35]by: kdežby sice náleželo, právem neb smluvou o to, což Vy sobě do nich stěžujete a od nich míti žádáte, ohledáni a rozeznáni býti, zvláště pak v tom přátelském jednání v Hajdberce to jsou učiniti chtěli, že netoliko kurfirštové a knížata, kteří v tom jednali, ale Jeho Milost císařská sami, jakž pak Jeho Milosti psaní ukazuje, nad takovým jejich slušným poddávaním dobré zalíbení míti a je schvalovati ráčil, ale nad to nade všecko[36]všecko: nadewſſecko Vy jste na ně vpád učinili, na díle země a lidi jejich pobrali, některých poctivých žen stavu rytířského v nich nešanovali a

X
28místodržící: mjſto držijcý
29rady: Raddy
30byšte: kterakɓyſſte
31dostičinění: doſti činěnij
32místodržícího: mijſto držijcýho
33anebo: a nebo
34aneb: A neɓ
35by: kdežby
36všecko: nadewſſecko
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).