Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A4r]číslo strany rukopisuna díle jste od některých veliké šacuňky vzali a na díle splundrovali. A netoliko dotčeným biskupuom[37]biskupuom: Biſkupuō jste to učinili, ale i Normberčanuom, kteříž jsú jim vedlé obecného landfrýdu a jejich společného snešení pomoc činili, mnoho zámkuov, měst a vesnic a v některých i lidi popálili a přes to přese všecko[38]všecko: přeſewſſecko některé poctivé na letech sešlé měšťany[39]měšťany: Měſſtiany, když jsou Vám tak velikého a nemírného šacuňku dáti nemohli, v základu s sebou[40]sebou: sſebau pryč jste vzali a tak dalekou cestou až do dolejší saské[41]saské: Sasſké země tyranským[42]tyranským: Tyranſkȳ a prvé neslýchaným zpuosobem vesti dali. K tomu jste všem stavu rytířského v fraňkské zemi vuobec beze všeho[43]všeho: ɓezewſſeho rozdílu, neměvše někteří s Vámi ani s těmi, kteříž vedlé Vás jsú, nic činiti, nenáležitě odpověděli, město říské Švejnfurt na škodu Říše a tomu chudému městu k nenabyté zkáze jste vzali a lidem válečným osadili. A tak tím vším ten obecný landfrýd[44]landfrýd: Lādfrýd zvláště tu v těch krajích jste zrušili a z dobrého pokoje takový nepokoj, pozdvižení, žalost a strach v Říši zpuosobili, čehož před mnoha lety[45]lety: Lethy od žádného německého knížete se nestalo a slýcháno nebylo. Podlé toho jste také Jeho Milosti královské, neohlédajíce se na to, že Jeho Milosti mezi jiným i manstvím a erbánuňkem zavázáni jste, bezpochyby že nejináč než na vzdoru a na protimysl na grunty Jeho Milosti a Koruně české náležící sjez[A4v]číslo strany rukopisudy

X
37biskupuom: Biſkupuō
38všecko: přeſewſſecko
39měšťany: Měſſtiany
40sebou: sſebau
41saské: Sasſké
42tyranským: Tyranſkȳ
43všeho: ɓezewſſeho
44landfrýd: Lādfrýd
45lety: Lethy
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).