Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A3vA4rA4vB1rB1vB2rB2vB3rB3v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[B1v]číslo strany rukopisudokudž ještě v zemi praunšvícké leželi, rovně toho času, když jsme proti nepříteli Turku Jeho Milosti královské v Uhřích sloužili, proti Jeho Milosti a poddaným Našim smejšlelo a praktikovalo, kdyby toliko chtělo bylo při lidech ujato býti a místo míti. A když jste potom od Jeho Milosti císařské pánu Našem najmilostivějším k milosti přišli, vědí ti, kteří jsou tehdáž s Vámi v poli před Mecem byli, co jste na těžkost Naši a poněkud poctivosti Naší dotýkajíc a pohruožky činíc o osobě Naší, o zemích a poddaných Našich mnohokrát mluvívali. A ačkoli jsme Vám potom, když jste se zase domuov navrátili, o to a čeho bychom[62]bychom: čehoɓychom se k Vám domejšleti měli, abyšte Nám oumysl svuoj oznámili a se v tom vyjevili, psaní učinili, dali jste Nám zase tu odpověd, co jste o Nás a o jiných vyššího neb nižšího stavu mluvili, že to v dobré paměti máte a toho že nepříte, ale na to, kdež jsme se dotazovali, čeho bychom[63]bychom: čehoɓychom se k Vám dále domejšleti měli, nic gruntovního, čím bychom[64]bychom: čijmɓychō se zpraviti mohli, Nám od Vás za odpověd dáno není. A ač jste Nám potom z Hadlburku o některé věci psali, však o tom, kdež jsme Vám byli psali, abyšte Nám konečný oumysl svuoj, čeho bychom[65]bychom: čehobychom se k Vám domejšleti měli, oznámili, žádné duomínky nečiníc, při tom na díle některých osob stavů vyšších dotýkajíc, skrze to snad chtíce mezi Námi a

X
62bychom: čehoɓychom
63bychom: čehoɓychom
64bychom: čijmɓychō
65bychom: čehobychom
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).