Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1rA1v–A2vA3rA3vA4rA4vB1r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

o[A3r]číslo strany rukopisuchraňoval, s dalším doložením a vyslovením, přišlo-li by[18]by: Přiſſloliɓy k čemu, jak se k sobě vedlé téhož landfrýdu a té smlouvy chovati by[19]by: chowatiɓy měli.

Ale Vy, margkrabě[20]margkrabě: Margkhrabě Albrechte, takového potřebného a vší Říši užitečného i mírného snešení a smlouvy toho času netoliko jste nepřijali, ale ještě nad to některým znamenitým kurfirštům a jiným knížatuom zjevně psáti jste směli, že takové snešení, neb smlouva, měla by[21]by: mělaɓy býti k nenabyté škodě a ublížení národu německému a že by[22]by: žeby spíše za zradu německého národu to snešení mělo držáno býti nežli za smlouvu, z čehož oumyslu Vašemu, jak žádostiví dobrého a pokojného v Říši jste, dosti světle se rozuměti muože. A ač jste potom po mnohém splundrování, zkažení a šacování velikého dílu zemí u Rejnu, vidouce, že se Vám po Vaší vuoli v fraňkské zemi neděje a že Jeho Milost císařská s velikým počtem lidu válečného nahotově[23]nahotově: na hotowě býti ráčil, při Jeho Milosti císařské milosti hledali a té i dosáhli, však pod tím najvíc toho šetříce (jakož pak potom skutek to ukázal), jak byšte[24]byšte: yakɓyſſte skrze postranní správy k stvrzení těch smluv, které jste s těmi dvěma biskupy pamberským a vircpurským[25]vircpurským: Wirtzpurſkȳ jakkoli zdělali, přijíti mohli, ale pro to[26]to: proto takovým stvrzením těch smluv Vašich[27]Vašich: od Jeho Milosti císařské dopuštěno není, abyšte pro ty smlouvy sami mocí svou měli co před sebe

X
18by: Přiſſloliɓy
19by: chowatiɓy
20margkrabě: Margkhrabě
21by: mělaɓy
22by: žeby
23nahotově: na hotowě
24byšte: yakɓyſſte
25vircpurským: Wirtzpurſkȳ
26to: proto
27Vašich:
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).