Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<A4vB1rB1vB2rB2vB3rB3vB4rB4v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

fraňk[B2v]číslo strany rukopisuské zemi k jejich ochraně v službě a povinnosti jsú, zase odtud obeslali, bezpochyby že pro žádnou jinou příčinu, než proto, kdybychom toho neučinili, že byšte[74]byšte: žebyſſte potom příčinu z toho sobě vzali, kdyby se Vám vidělo a zdálo, neohledajíce se na svá poddávaní přátelská, a o Nás a Naše poddané během nepřátelským byšte se pokusili, a že pak umysl Váš tak upřímý a přátelský nebyl, jakž slova a psaní Vaše ukazovala, z toho se rozuměti může, neb jste hned potom tajně, Nám se neopověděvše, proti starobylému zpuosobu s lidem Vašim válečným skrze knížetství Naše a osvíceného knížete Augusta saskeho[75]saskeho: Sasſkeho bratra Našeho milého táhli, ačkoli jste se slyšeti dali, a tudy nějakou přívětivost sobě u lidí chtíc učiniti, kterak by[76]by: kterakɓy takové skrze země Naše tažení Nám i Našim poddaným bez škody býti mělo a kdyby pak i tak bylo. Ač My od některých Našich poddaných mnohem jinač zpraveni jsme, tehda My tomu, aby to dobrým upřímným umyslem od Vás se stalo, místa dáti nemuožeme, nebrž mnohem více pro svůj fortel[77]fortel: ffortel jste to učinili, nebo dobře se o tom ví, jak lid Váš toho času ustalý byl a jak jste znamenitě pospíchali, při tom také bylo Vám dobře vědomo, kdybyště byli proti Nám s tím lidem Vašim válečným co před se bráti chtěli, že jsme Vám snadně odepříti a byla-li by[78]by: bylaliby toho potřeba, i ten lid

X
74byšte: žebyſſte
75saskeho: Sasſkeho
76by: kterakɓy
77fortel: ffortel
78by: bylaliby
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).