Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B4rB4vC1rC1vC2rC2v–C3v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

přího[C2r]číslo strany rukopisudách slušně sobě radni a pomocni býti a vedlé sebe státi máme, najvýše pak proto, že některým kurfirštuom a knížatuom a mezi nimi i Nám od císařského komorního soudu pod pokutou vyobcování nebo do achtu dání rozkázáno jest, abychom k dotčeným spolu snešeným v fraňkské krajině táhli a jich retovati pomohli, také Jeho Milost královská, My i jiní Naši společně snešení konečně víme, kdež pro větší zřetel pod jménem Jeho Milosti císařské lid válečný přijímáte, že nad takovým Vaším neslušným předsevzetím Jeho Milost císařská žádného zalíbení míti neráčí, jakož jest pak Jeho císařská Milost předešle Vám i Nám i před jinými v tom zřetedlně se vyjeviti ráčil a Vy bezpochyby[120]bezpochyby: ɓez pochyby dále v krátkém času něco[121]něco: nětco jiného zvíte, a ačkoli Jeho Milosti královské, Nám ani Naším společně snešeným potřeba toho žádná neukazuje, abychom jakou obzvláštní ohradu proti Vám[122]Vám: činili, poněvádž Jeho Milost a My nic jiného před sebe nebeřeme a bez příčiny žádnému škoditi nežádáme, než toliko obecní škodu vlasti německého národu a Nás i Našich poddaných znajíc a vidouc předcházíme, však přes to přese všecko[123]všecko: přeſewſſecko My svrchu psaný purgkrabě[124]purgkrabě: Purgkhrabě Hendrich z zvláštního Jeho Milosti královské poručení na místě Jeho královské Milosti a My kurfiršt

X
120bezpochyby: ɓez pochyby
121něco: nětco
122Vám:
123všecko: přeſewſſecko
124purgkrabě: Purgkhrabě
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).