Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

sjez[A4v]číslo strany rukopisudy činili, některé zámky, města a městečka vlastně k Koruně české naležitá, dotčených Normberčanuov od též Koruny léna jste též šacovali, popálili, splundrovali a pokazili a při tom mnoho znamenitých poddaných tu vuokolí na díle pomordovali a na díle k dokonalé zkáze přivedli. Potom jste k Jeho Milosti královské poddaným, které jsou dotčení Normberčané, s povolením Jeho[46]Jeho: geo Milosti pro ochranu Koruny české a zemí k ní vlastně příležitých a jejich lenních statkuov a jiným všem lidem bez škody v službu přijali, nepřátelským zpuosobem přistoupili, je podmanili a k tomu přivedli, že jsou se Vám dali a opustivše své jmění i rystuňky, zase domuov navrátiti se musili. Přes to přese všecko[47]všecko: přeſewſſecko, neohlídajíce se na lenní erbanunky neb dědičné smlouvy a jiné povinnosti, držíte a přechováváte při sobě některé Jeho Milosti královské a Koruny české zjevné nepřáteli a práva odbojníky a těch že byšte[48]byšte: žebyſſte ještě i více k sobě přijíti a přivinúti chtěli. K tomu také, že Vy a Vaši pomocníci o Jeho[49]Jeho: geo Milosti královské a Koruně české pohrůžlivě a nenáležitě mluvíte, k čemuž Jeho Milost královská Vám[50]Vám: nikdá příčiny jest dáti neráčil, nebrž vždycky jsou Vás ve všech Vašich věcech rádi milostivě fedrovali, ač jste před rokem také v Jeho Milosti královské země na díle sáhli, však od Jeho Milosti milostivě ste

X
46Jeho: geo
47všecko: přeſewſſecko
48byšte: žebyſſte
49Jeho: geo
50Vám:
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).