[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<83r83v84r84v85r85v86r86v87r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pánem naším Jezukristem v příští jeho, 1 Th2,20 neb vy ste sláva naše i radost.

Kapitola III.

1 Th3,1 Protož nemohúce déle čakati, líbilo se jest nám zuostati v Aténách samým 1 Th3,2 a poslali sme Timotea, bratra našeho a služebníka božieho ve čtenie Kristovu, ku potvrzení vás a k napomínaní o vieře vašie, 1 Th3,3 aby žádný nepohnul se v těchto zamúceních. Neb sami viete, že v tom sme postaveni. 1 Th3,4 Neb i když sme u vás byli, předpoviedali sme vám, že trpěti máme zamúcenie, jakož i stalo se, i viete. 1 Th3,5 Protož i já, nemoha déle čekati, poslal sem k poznání viery vašie, aby snad nepokusil vás ten, jenž pokúšie, a daremné by bylo úsilé naše. 1 Th3,6 Ale nynie, když jest přišel Timoteus k nám od vás a zvěstoval nám vieru i lásku vaši a že památku naši máte dobrú, vždycky žádajíce nás viděti jako i my také vás, 1 Th3,7 protož utěšili sme, bratřie, v vás ve všie potřebnosti i zamúcení našem skrze vieru vaši. 1 Th3,8 Neb nynie živi jsme, když vy stojíte v pánu. 1 Th3,9 Neb které diekuov činěnie bohu muožem učiniti za vás ve všie radosti, kterúž se radujem pro vás před bohem naším, 1 Th3,10 v noci i ve dne hojnějie se modléce, abychom viděli tvář vaši a naplnili to, což se nedostává vieře vašie? 1 Th3,11 On pak bóh otec náš a pán Ježíš Kristus zpravuj cestu naši k vám. 1 Th3,12 A pán vás rozmnož a hojnú učiň lásku vaši vespolek i ke všem, jako i nás v vás, 1 Th3,13 ku potvrzení srdcí vašich bez žalosti v svátosti před bohem a otcem vaším v příští pána našeho Jezukrista se všemi svatými jeho, amen.

Kapitola IIII.

1 Th4,1 Protož od toho času, bratřie, prosíme vás a napomínáme v pánu Ježíši, jakož ste přijali od nás, kterak byšte měli choditi a líbiti se bohu, abyšte tak i chodili, abyšte se rozmáhali viece. 1 Th4,2 Neb viete, která přikázanie dal sem vám skrze pána našeho Jezukrista. 1 Th4,3 Že tato jest vuole božie, posvěcenie vaše, abyšte se zdrželi od smilstva, 1 Th4,4 aby uměl každý svým tělem vlásti v posvětcení a v poctivosti, 1 Th4,5 ne v utrpení žádosti jako i pohané, ješto neznají boha. 1 Th4,6 A aby žádný nepřesahoval ani oklamával v trhu bratra svého, neb mstitel jest pán z těch všech věcí, jakož sme předpověděli vám a svědčili. 1 Th4,7 Neb nepovolal nás bóh v nečistotu, ale v posvětcenie. 1 Th4,8 Protož ktož těmito věcmi pohrzie, ne člověkem pohrzie, ale bohem, jenž také dal ducha svatého v nás. 1 Th4,9 O lásce pak bratrské nebylo potřebie psáti vám, neb vy sami od boha ste se naučili, abyšte se vespolek milovali. 1 Th4,10 A to zajisté činíte ke všem bratřím po všie Macedonie. Ale prosímeť vás, bratřie, abyšte se rozmáhali viece 1 Th4,11 a pilnost položili, abyste pokojni byli 1 Th4,12 a abyšte své dielo dělali a pracovali rukama vašima, jakož sme přikázali vám, a abyšte poctivě chodili k těm, ješto zevnitř sú, a žádného nic nežádajte.

1 Th4,13 A nechcem, byšte nevěděli, bratřie, o mrtvých, abyšte se nemútili jako i jiní, ješto naděje nemají. 1 Th4,14 Neb poněvadž věříme, že Ježíš umřel jest a vstal z mrtvých, tak i bóh ty, kteří sú zesnuli, skrze Ježíše přivede s ním. 1 Th4,15 Neb toto vám pravíme v slovu páně, že my, jenž sme živi a jenž ostatní sme v příští páně, nepředejdem těch, ješto sú zemřeli. 1 Th4,16 Neb sám pán v přikázaní a v hlasu archanjela a v trúbě božie sstúpí s nebe a mrtví, kteříž v Kristu sú, vstanú první. 1 Th4,17 Potom my,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).