[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<81r81v82r82v83r83v84r84v85r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ste slyšeli a kteréž kázáno jest mezi všelikým stvořením, jenž pod nebem jest, jehož učiněn sem já Pavel sluha. C1,24 Jenž se nynie raduji v utrpeních za vás a naplňuji to, což se nedostává utrpením Kristovým na těle mém pro jeho tělo, jenž jest cierkev, C1,25 kteréhož já Pavel učiněn sem sluha podlé úřadu božieho, kterýž dán mi jest v vás, abych naplnil slovo božie, C1,26 tajemstvie, kteréž jest skryto bylo od věkuov i od národuov. Ale nynie zevno jest svatým jeho, C1,27 jimžto bóh chtěl známo učiniti bohatstvie slávy svaté tajnosti této mezi pohany, jenž jest Kristus v vás, naděje slávy, C1,28 kteréhož my zvěstujem, treskcíce všelikého člověka a učiece každého člověka ve všie múdrosti, abychom vydali každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši, C1,29 v němž i usiluji, bojuje podlé dělánie jeho, kteréž diela ve mně v moci.

Druhá kapitola

C2,1 Chci zajisté, abyšte věděli, kterakú bych pečlivost měl za vás a za ty, kteříž sú v Laodicí a kteříž koli neviděli sú tváři mé v těle, C2,2 aby utěšena byla srdce jich, naučeni súc v lásce a ve všem bohatství plnosti rozomu v poznání boha otce a Ježíše Krista, C2,3 v němž sú všickni pokladové múdrosti a uměnie skryti. C2,4 Ale to pravi, aby žádný vás nezklamal u vysokosti řeči. C2,5 Neb i ač tělem nejsem s vámi, ale duchem s vámi sem raduje se a vida řád váš a utvrzenie té, kteráž v Kristu jest, viery vašie. C2,6 Protož jakož ste přijali Jezukrista, pána našeho, v něm choďte, C2,7 vkořeněni súc a vzděláni v něm a utvrzeni věrú, jakož ste se i naučili, majíc hojinost v něm diekuov v činění. C2,8 Vizte, aby vás žádný neoklamal skrze chytrú řeč a marnú lest podlé ustavenie lidského podlé živluov světa tohoto, a ne podlé Krista. C2,9 Neb v něm přebývá všecka plnost božstvie tělesně C2,10 a ste v něm naplněni, jenž sláva vaše kniežetstvie i moc. C2,11 V němž i obřezáni ste obřezáním, ne ruku učiněním v obřezání těla a masa, ale v obřezání Kristově, C2,12 neb spolu pohřebeni ste s ním na křtu, v němžto z mrtvých ste vstali skrze vieru dělánie božieho, jenž zkřiesil ho z mrtvých. C2,13 A vy kdy ste byli mrtví v hřiešiech a v neobřezánie těla vašeho, obživil jest vás s ním, odpustiv vám všecky hřiechy, C2,14 shladiv, kterýž proti vám bieše nápis uloženie, jenž bieše protivný nám, a vyňal jej z prostředka, přibiv jej k kříži, C2,15 oblúpiv kniežata a moci, vyvedl jest doúfalé, zevně svítěziv nad nimi samiem sebú.

C2,16 Protož žádný vás nesuď v pokrmu aneb v nápoji aneb v stránce dne svátečnieho aneb obnovenie měsiece aneb sobot, C2,17 kteréžto věci sú stien budúcích věcí, ale tělo Kristovo. C2,18 Žádný vás nesvoď, chtě v pokoře a v náboženství andělském, kterýchžto věci jest neviďal chodě, darmo jsa nadut smyslem těla svého C2,19 a nedrže se hlavy, z niež všecko tělo skrze svazky a spojenie složené a vzdělané roste v rozmnoženie božie. C2,20 A poněvaž ste umřeli s Kristem od živluov tohoto světa, což ještě, jakožto živi súce světu, rozeznáváte C2,21 řkúce: „Tohoto se nedotýkajte ani okúšjte ani se obierajte,“ C2,22 kteréžto všecky věci sú na zahynutie v samém požívaní podlé přikázaní a činění lidských, C2,23 kteréžto věci sú, tvárnost zajisté majíce múdrosti v marném náboženství

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).