[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<88r88v89r89v90r90v91r91v92r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

učiece, Tt2,4 aby opatrnosti učily mladice, aby muže své milovaly, syny své vychovaly, Tt2,5 opatrné, čisté, střiezlivé, o domu péči majíce, dobrotivé, poddané mužóm svým, aby nebylo porúháno slovo božie. Tt2,6 Mladce též napomínaj, aby střiezlivi byli. Tt2,7 Ve všech věcech sám se vydaj na příklad dobrých skutkóv, v naučenie, v celosti, v čistotě, v vážnosti, Tt2,8 slovo zdravé bez trestánie, aby ten, jenž z odporné strany jest, styděl se, nemaje nic zlého praviti o vás. Tt2,9 Služebníci aby pánóm svým byli poddáni, ve všem se líbiece, Tt2,10 neodmlúvajíce, ale ve všech věcech věrnost dobrú okazujíce, aby učenie spasitele našeho boha ozdobili ve všech věcech. Tt2,11 Neb ukázala se jest milost boha spasitele našeho, všem lidem Tt2,12 učéc nás, abychom se odřknúce všie nemilostivosti a světstkých žádostí, střiezlivě, milostivě a spravedlivě živi byli na tomto světě, Tt2,13 očekávajíce blahoslavené naděje a příštie slávy všelikého boha a spasitele našeho Ježíše Krista, Tt2,14 jenž dal samého se za nás, aby nás vykúpil ode všie nepravosti a aby očistil sobě lid vzácný, následovný dobrých skutkuov. Tt2,15 Tyto věci mluv a napomínaj a treskci se vším přikázaním, nižádný tebú nezhrzej.

III.

Tt3,1 Napomínaj je, aby kniežatóm a mocem poddáni byli, přikázaní poslúchali, k každému skutku dobrému byli hotovi, Tt3,2 žádnému se neporúhali, nebyli svárliví, ale střiedmí, všelikú tichost okazujíce ke všem lidem. Tt3,3 Biechom zajisté i my někdy nemúdří a nevěřící, blúdiece a slúžiece žádostem a rozkošem rozličným v žalosti a v závisti přebývajíce nenávistiví, nenávidiece sebe vespolek. Tt3,4 Ale když se ukázala dobrota a člověčenstvie, spasitele našeho boha, Tt3,5 ne z skutkóv spravedlnosti, kteréž sme my učinili, ale podlé svého milosrdenstvie spaseny nás jest učinil skrze obmytie druhého narozenie a obnovenie ducha svatého, Tt3,6 kteréhož vylil na nás hojně skrze Jezukrista, spasitele našeho, Tt3,7 abychom spravedlivi učiněni jsúc milostí jeho, dědici byli podlé naděje života věčného. Tt3,8 Věrná řeč jest a i o těch věcech chci, aby ty jiných potvrzoval, aby pilni byli dobrými skutky jiné předcházeti ty, ješto věřie bohu. Tato naučenie sú dobrá a užitečná lidem. Tt3,9 Ale bláznivých otázek a o rodiech pohádek a sváróv a bojóv zákonních se varuj, neb sú neužitečni a marni. Tt3,10 Kacieře člověka po jednom a po druhém se trestání varuj Tt3,11 věda, že převrácen jest, ktož takový jest a hřeší, vlastním súdem sa odsúzen. Tt3,12 Když pošli k tobě Artemana aneb Titika, pospěš ke mně přijíti do Nikopolim, neb sem tu umienil přes zimu pobyti. Tt3,13 Zenam v zákoně učeného a Apollo snažen buď, aby je napřed poslal, aby v ničemž nedostatku neměli, Tt3,14 ale naučte se i našim dobrým skutkóm pohodlni býti, přisluhujíce k požitkóm potřebným, aby nebyli neužiteční. Tt3,15 Pozdravují tebe ti, kteříž se mnú sú všickni. Pozdrav všech, ktož milují nás u vieře. Milost božie se všemi vámi, amen.

ProlTuto předmluva k Filetovi

Filetovi ochotné listy činí za Onezina, služebníka jeho, píše jemu z města Říma po svrchu pověděném Onezinovi.

Prvá

Phm1,1 Pavel, vězeň Jezukristóv, a Timoteus bratr Filetovi, milému a spomocníku našemu, Phm1,2 a Apě, sestře najmilejšie, a Archipovi, spolu rytieři našemu, i zboru, který v domu tvém. Phm1,3 Milost vám a pokoj od boha otce našeho a od pána Jezukrista. Phm1,4 Dieky činím bohu mému, vždycky památku o tobě čině na modlitbách mých,Phm1,5 slyše lásku tvú a vieru, kterúž máš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).