[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<85r85v86r86v87r87v88r88v89r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

1 T2,1 Protož prosím, aby byli najprvé ode všech prosby, modlitvy, žádanie, diekuov činěnie 1 T2,2 za krále i za všecky, ješto sú v povýšení postaveni, abychom pokojný a tichý život vedli ve všie dobrotě a čistotě. 1 T2,3 Neb to dobré jest a vzácné před spasitelem naším bohem, 1 T2,4 jenž chce, aby všickni lidé byli spaseni a ku poznání pravdy přišli. 1 T2,5 Neb jeden jest buoh, jeden smírce boží a lidský, člověk Kristus Ježíš, 1 T2,6 jenž jest dal sám se na vykúpenie za všecky, jehož svědectvie časy svými potvrzeno jest. 1 T2,7 V němž postaven sem já, kazatel a apoštol, pravduť pravím a nelhuť, učitel pohanský u vieře a pravdě. 1 T2,8 Protož chci, aby se mužie modlili na každém miestě, zdvíhajíce čisté ruce bez hněvu a bez pochybovánie. 1 T2,9 Též i ženy v oděvu poctivém s stydlivostí a v skrovnosti okrašujíce se, ne v točených vlasiech aneb zlatem aneb perlami aneb rúchem drahým, 1 T2,10 ale což slušie na ženy, okazujíce milostivost skrze dobré skutky. 1 T2,11 Žena u mlčení uč se se vším poddáním. 1 T2,12 Ale učiti ženě nepřepúštiem ani panovati nad mužem, ale umlčeni býti. 1 T2,13 Neb Adam najprvé stvořen jest, potom Eva. 1 T2,14 A Adam nenie sveden, ale žena v přestúpení svedena byla. 1 T2,15 Ale však spasena bude skrze rozenie synóv, zuostane li u vieře a v milování a v posvěcení s střiezlivostí.

III.

1 T3,1 Věrná řeč, ač kto biskupstvie žádá, dobrého skutku žádá. 1 T3,2 Ale musí biskup bez trestánie býti jedné ženy muž, střiezlivý, ctnostný, opatrný, stydlivý, hospodárný, učitedlný, 1 T3,3 ne vína píjte, ne bíjce, ale smierný, ne svárlivý, ne lakomý, 1 T3,4 čeled svú dobře zpravuje, syny maje poddané se vší čistotú. 1 T3,5 A pakli kto nad svým domem vlásti neumie, kterak k cierkvi božie pilnosti přiloží? 1 T3,6 Ne novák u vieře, aby nepozdvih na se v pýchu, v súd neupadl ďábluov. 1 T3,7 Musí také i on svědectvie mieti dobré od těch, ješto vně sú, aby naučenie boha našeho ozdobil ve všech věcech, aby v ohyzdu neupadl a v osidlo ďáblovo. 1 T3,8 Jáhnové též aby byli stydliví, ne dvojieho jazyka, ne mnohého vínu vydáni, nenásledujíce mrzkého zisku, 1 T3,9 majíce tajemstvie viery v svědomí čistém. 1 T3,10 A ti aby byli najprvé zkušeni, a tak přisluhujte, nemajíce žádného hřiechu smrtedlného. 1 T3,11 Ženy též aby byly stydlivé, neutrhavé, střiezlivé, věrné ve všech věcech. 1 T3,12 Jáhnové buďte jedné ženy mužie, jenž by dobře nad svými syny vládli i nad svými čeledíny. 1 T3,13 Neb kteříž dobře budú posluhovati, úřadu dobrého sobě dobudú a mnohého doúfanie u vieře, kteráž jest v Kristu Ježíši. 1 T3,14 Tyto věci tobě píši, synu Timotee, naděje se, že brzo přijdu k tobě. 1 T3,15 A pakli pomeškám, aby věděl, kterak máš v domu božiem obcovati, jenž jest cierkev boha živého, slúp a utvrzenie pravdy. 1 T3,16 A zevně veliká jest dobroty svatost, kteráž zevena jest na těle, spravedliva učiněna jest v duchu a ukázala se anjelóm, kázána jest pohanóm, dóvěřena jest v světě, přijata jest v slávě.

IIII.

1 T4,1 Ale duch zevenie praví, že v najposlednějších časiech odstúpie někteří od viery, poslúchajíce duchóv bludných a učení ďábelských, 1 T4,2 v pokrytství mluvících lež a porušené majíce své svědomie, 1 T4,3 brániec se vdávati a zdržovati se od pokrmóv, kteréž jest bóh stvořil ku přijímaní s děkováním věrným a těm, ješto sú poznali

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).