[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<82r82v83r83v84r84v85r85v86r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Pozdravuje vás Aristarcus, spoluvězeň mój, a Marek, tetěnec Barnabášuov, o němž ste přijali rozkázanie. Přijde li k vám, přijměte jeho. C4,11 A Ježíš, jenž slove Spravedlivý, kteříž sú z obřezánie. Ti sami sú moji pomocníci v království božiem, jenž byli sú mi k utěšení. C4,12 Pozdravuje vás Epafras, jenž z vás jest sluha Krista Ježíše, vždycky pečliv za vás na modlitbách, abyšte stáli dokonalí a plní ve všie vuoli božie. C4,13 Neb svědectvie jemu vydávám, žeť má velikú péči o vás a o ty, kteříž sú v Laodicí, a kteří v Gerapoli. C4,14 Pozdravuje vás Lukáš, lékař karissimus, a Demas. C4,15 Pozdravte bratří, jenž sú v Laodicí, a Nymfy i čeledi, kteráž jest v domu jejiem. C4,16 A když čten bude u vás list tento, kažte, aby i v laodicenském zboru byl čten. A ten, kterýž Laodicenských jest, u vás čtěte. C4,17 A řcete Archipovi: Viz službu, kterúžs přijal v pánu, aby ji naplnil. C4,18 Pozdravenie mé rukú Pavlovú. Pomněte na mé okovy, milost pána Ježíše s vámi.

ProlK Laodicenským

Pavel apoštol ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista bratřím, kteříž sú v Laodicí, milost vám a pokoj od boha otce a od pána Jezukrista, dieky činím Kristu Ježíši ve všeliké modlitvě mé, že ste v něm zuostávajíci a trvajíci v skutciech jeho, očekávajíce zaslíbenie v den súdný, ani vás rozpakujte některých marnomluvenie, jenž vám pravie, aby vás odvrátili od pravdy čtenie, kteréž se ode mne káže, a nynie učiní buoh, aby ti, kteříž sú ze mne, prospievali k užitku pravdy čtenie, přisluhujíce a činiece dobrotivost z skutkuov života věčného. A nynie zevny sú okovy mé, kteréž trpím v Kristu Ježíši, v nichž se veselím a raduji, neb to mi jest k spasení věčnému, a to ten skutek modlitbami vašimi přisluhováním ducha svatého, leč skrze život, leč skrze smrt, neb mně živu býti, život jest v Kristu a umřieti radost, jenž učiní též v vás milosrdenstvie své, abyste vy též milovánie měli a byli jednomyslní. A protož, najmilejší, jakož ste slyšali, kdež sem při vás byl, tak zachovávajte a čiňte v bázni božie a budeť vám život na věky, neb zajisté jest bóh, jenž dělá v vás, a což koli činíte, čiňte bez prodlévanie, a to, což jest najlepšie a najpotřebnějšie, najmilejší. Radujte se v pánu a vystřiehajte se poskvrněných v zisku, všecky prosby vaše zevné buďte před bohem a buďte pevní v smyslu Kristově, a ty věci, kteréž sú celé a pravé a stydlivé a čisté a spravedlivé a milé, čiňte, a které věci slyšeli ste a přijali, držte to v srdci a bude vám pokoj, pozdravte všech bratří v políbení svatém, pozdravují vás všickni světí, milost pána Jezukrista s duchem vaším, amen. A když čten bude u vás list, kažte, aby i v Kolocenských zboru byl čten a každé čísti Kolocenských sobě.

ProlPředmluva v Epištoly k Tesalonicenským

Tesalonicenští sú Macedonští; ti přijemše slovo pravdy, stali sú pevně u vieře, také v protivenství od měšťanuov svých. Protož ani sú přijali falešných apoštoluov, ani těch věcí, které se praviechu od falešných apoštoluov. Ty chválí apoštol, píše jim z Aténu po Titikovi a Onezinovi.

Prvá kapitola

1 Th1,1 Pavel a Silvanus a Timoteus zboru tesalonicenskému v bohu otci a v pánu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).