[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<83v84r84v85r85v86r86v87r87v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jenž sme živi, jenž zuostáváme s nimi, zachváceni budem spolu v oblaciech vstřiec Kristovi v povětřie, a tak vždycky se pánem budem. 1 Th4,18 Protož těšte se vespolek v sloviech těchto.

Kapitola V.

1 Th5,1 O časiech pak a o chvíléch, bratřie, nepotřebujete, abychom vám psali, 1 Th5,2 neb vy sami s pilností to viete, že den páně jako zloděj tak v noci přijde. 1 Th5,3 Neb když budu řéci: „Pokoj a bezpečenstvie,“ tehdy rychle jim příde zahynutie jako bolest té, ješto má poroditi, a neutekú. 1 Th5,4 Ale vy, bratřie, nejste ve tmách, aby vás den ten jako zloděj zachvátil. 1 Th5,5 Neb všickni vy synové světla ste a synové dne, nejste noci ani temnosti. 1 Th5,6 Protož nespěme jakož i jiní, ale bděme a střiezlivi buďme. 1 Th5,7 Neb ktož spie, v noci spie, a ktož opilí sú, v noci opilí sú. 1 Th5,8 Ale my, kteříž sme dne střiezlivi, buďme oblečeni jsúc v pancieř viery a lásky a přielbici naději spasenie. 1 Th5,9 Neb nepoložil nás buoh v hněv, ale v dobytie spasenie skrze pána našeho Jezukrista, 1 Th5,10 jenž umřel jest za nás, abychom leč bdíme, leč spíme spolu s ním živi byli. 1 Th5,11 Protož těšte se vespolek a vzdělávajte jeden druhého, jakož i činíte.

1 Th5,12 Ale prosímeť vás, bratřie, abyšte znali ty, jenž usilují mezi vámi a ustaveni sú nad vámi v pánu a napomínají vás, 1 Th5,13 abyšte je měli hojnějie v lásce, pro práci jich a pokoj mějte s nimi. 1 Th5,14 Také prosíme vás, bratřie, trescete nepokojné, těšte zámutky poražené, přijímajte nemocné, trpělivi buďte ke všem. 1 Th5,15 Vizte, aby žádný z vás nižádnému zlého za zlé neodplacoval, ale vždy, což dobrého jest, následujte vespolek i ke všem. 1 Th5,16 Vždycky se radujte, 1 Th5,17 bez přestánie se modlte, 1 Th5,18 ve všech věcech dieky čiňte, neb ta jest vuole božie v Kristu Ježíši ve všech vás. 1 Th5,19 Ducha neroďte uhašovati, 1 Th5,20 proroctvím neroďte zhrzeti, 1 Th5,21 všeho zkuste, což dobrého jest, držte, 1 Th5,22 každé tvárnosti zlé zdržte se. 1 Th5,23 A on buoh pokoje posvěť vás ve všem, aby celý duch váš i duše i tělo bez žaloby v příští pána našeho Jezukrista bylo zachováno. 1 Th5,24 Věrný jest ten, jenž povolal vás, jenž také učiní, 1 Th5,25 bratřie, modlte se za nás. 1 Th5,26 Pozdravte všech bratří v políbení svatém. 1 Th5,27 Zaklínám vás skrze pána, aby čten byl list tento všem svatým bratřím. 1 Th5,28 Milost pána našeho Jezukrista s vámi, amen.

ProlPředmluva v Druhú k Tesalonicenským

K Tesalonicenským druhý píše list apoštol a známo jim činí o posledniech časiech a o poražení protivníka. A píše tento list z Aténu po Titikovi jáhnovi a Onezinovi akolitu.

Kapitola prvá Druhé epištoly k Tesalonicenským

2 Th1,1 Pavel a Silvanus a Timoteus zboru tesalonicenských v bohu otci našem a v pánu Jezukristovi. 2 Th1,2 Milost vám a pokoj od boha, otce našeho a pána Jezukrista. 2 Th1,3 Dieky máme činiti bohu vždycky za vás, bratřie, tak jakož hodné jest. Neb zhuoru roste viera vaše a rozmáhá se láska každého z vás vespolek, 2 Th1,4 tak že i my sami chlubíme se vámi mezi zbory božími pro vaši trpělivost a vieru ve všech protivenstvích vašich a zamúceních, kteréž trpíte 2 Th1,5 na příklad spravedlivého súdu božieho, abyšte hodni jměni byli v království božiem, pro něž i trpíte. 2 Th1,6 Ač však spravedlivé jest u boha dáti odplatu těm, ješto vás nutie, 2 Th1,7 a vám, ješto se

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).