[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<81v82r82v83r83v84r84v85r85v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a v ponížení a k nedopuštění tělu, ne v poctivosti některé k nasytcení těla.

III.

C3,1 Protož povstali ste s Kristem, které věci svrchu sú, hledajte, kdežto Kristus jest na pravici božie sedě. C3,2 Které věci svrchu sú, čenichajte, ne které na zemi. C3,3 Umřeli ste zajisté a život váš skryt jest s Kristem v bohu. C3,4 Ale když se ukáže Kristus, život váš, tehda i vy ukážete se s ním v slávě. C3,5 Protož mrtvěte údy vaše, kteříž sú na zemi, smilstvo, nečistotu, chlípnost, žádost zlú, lakomstvo, jenž jest modlám slúženie. C3,6 Pro kteréžto věci přišel jest hněv boží na syny nevěřící, C3,7 v nichž i vy chodili ste někdy, když ste byli živi v nich. C3,8 Ale nynie i vy složte všecky věci, hněv, popuzenie, zlobivost, porúhaňé, nízkú řeč z úst vašich. C3,9 Neroďte lháti vespolek, svlekúce s sebe vetchého člověka s jeho činy, C3,10 a oblecte se v nového člověka v toho, jenž se obnovuje v poznánie božie podlé obrazu toho, kterýž jest jej stvořil, C3,11 kdežto nenie muž ani žena, pohan ani žid, obřezánie a neobřezánie, cizozemec a zemenín, sluha a svobodný, ale všecky věci a ve všech Kristus. C3,12 Protož oblecte se jako volení boží a milí boží v třeva milosrdenstvie v dobrotivost, v pokoru, v trpelivost, střédmost, krotkost, C3,13 snášejíce se vespolek a odpúštějíce jeden druhému, ač kto proti někomu má žalobu, jako i buoh odpustil jest vám, tak i vy. C3,14 A nade všecky tyto věci lásku majíce, jenž jest svazek dokonánie. C3,15 A pokoj Kristuov vesel se v srdcích našich, v němž i povoláni ste v jednom těle a vděčni buďte. C3,16 Slovo Kristovo přebývaj v vás hojně, ve všie múdrosti, učiece se a spolu napomínajíce v žalmiech a v chvalách a v piesničkách duchovních, v milosti zpievajíce v srdcích vašich pánu. C3,17 Všecko, což koli činíte v slově aneb v skutku, všecky věci ve jméno pána našeho Jezukrista čiňte, dieky činiece bohu a otci skrze něho.

C3,18 Ženy poddány buďte muožóm svým, jakož slušie v pánu. C3,19 Mužie, milujte ženy vaše a neroďte trpci býti k nim. C3,20 Synové, poslušni buďte rodičóv ve všem, neb to libé jest pánu. C3,21 Otcové, neroďte k hněvivosti popuzovati synóv vašich, aby nebyli chúlostivé mysli. C3,22 Sluhy, poslúchajte ve všem pánóv vašich tělesných, ne k oku slúžiece, jakožto lidem se líbiece, ale v sprostnosti srdce bojiece se boha. C3,23 Což koli činíte, s dobrú myslí čiňte jako pánu a ne lidem C3,24 vědúce, že od pána vezmete odplatu dědictvie. Pánu Kristu služte. C3,25 Neb ktož křivdu činí, to vezme, což jest neprávě činil. A nenie osob přijímanie u boha.

IIII.

C4,1 Páni, což spravedlivého jest a pravého, služebníkóm dávajte vědúce, že i vy pána máte v nebi. C4,2 Na modlitbě buďte snažni, bdiece v nie v diekuov činění, C4,3 modléce se vdycky i za nás, aby bóh otevřel nám dobré řeči k mluvení tajemstvie Kristova, proněž také vězněm sem, C4,4 abych je zevil tak, jakož slušie mi mluviti. C4,5 V múdrosti choďte k těm, jenž zevnitř sú, čas vykupujíce. C4,6 Řeč vaše vždycky v milosti solí buď ozdobena, abyšte uměli, kterak byšte měli každému odpoviedati. C4,7 Které věci při mně se dějí, všecky vám známy učiní Titikus, najmilejší bratr a věrný služebník a spolu sluha v pánu, C4,8 jehož sem poslal k vám proto, abych zvěděl, které věci při vás sú, a aby utěšil srdce vaše, C4,9 s Onezinem, najmilejším a věrným bratrem, jenž jest z vás, kterýžto všecky věci, kteréž se zde dějí, známy učiní vám. C4,10 Pozdravuje

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).