[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<84r84v85r85v86r86v87r87v88r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mútíte, odpočinutie s námi v zevení pána našeho Jezukrista s nebe s anjely moci jeho 2 Th1,8 v planění ohně dávajícieho pomstu těm, ješto sú neznali boha a jenž neposlúchají čtenie pána našeho Jezukrista, 2 Th1,9 kteřížto muky věčné trpěti budú v zatracení od tváři páně a od slávy moci jeho, 2 Th1,10 když příde, aby byl oslaven v svatých svých a aby byl divný ve všech, kteříž sú věřili, neb uvěřeno jest svědectvie naše nad vámi v ten den. 2 Th1,11 V němž také modlíme se za vás vždycky, aby vás hodné učinil povoláním svým bóh náš a naplnil všicku vuoli dobroty své a skutek viery v moci, 2 Th1,12 aby oslaveno bylo jméno pána našeho Jezukrista v vás a vy v něm podlé milosti boha našeho a pána Jezukrista.

II.

2 Th2,1 Ale prosíme vás, bratřie, skrze příštie pána našeho Jezukrista i našeho sebránie k němu, 2 Th2,2 abyšte se nehnuli brzo od vašeho smyslu ani se žásajte ani skrze ducha ani skrze řeč ani skrze list jakožto od nás poslaný, jako by nastával den páně, 2 Th2,3 aby vás žádný nesvedl žádným obyčejem. Neb jediné, leč najprvé příde odpuštěnie a zeví se člověk hřiecha, syn zatracenie, 2 Th2,4 jenž se protiví a pozdvihuje nade všecko, což slove buoh aneb čemuž se děje klaněnie, tak že v chrámě božiem sedne ukazuje se, jako by on byl bóh. 2 Th2,5 Nepomníte li, že když sem byl u vás, ty věci pravil sem vám? 2 Th2,6 A nynie, proč se prodlévá, viete, aby se zevil v svój čas. 2 Th2,7 Neb již tajemstvie jedna nepravosti, toliko že ktož držie, nynie drž, ažť i z prostředka bude. 2 Th2,8 A tehdy se zeví ten nepravý, jehož pán Ježíš zabie duchem úst svých a zkazí zasvěcením příštie svého. 2 Th2,9 Toho, jehož jest příchod podlé činóv šatanových ve všie moci a v diviech i v zázraciech lživých 2 Th2,10 i ve všelikém svedení nepravosti těm, jenž hynú, protože sú lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. 2 Th2,11 A protož pošle jim bóh činitele bludu, 2 Th2,12 aby věřili lži, a súzeni byli všickni, ješto nevěřie pravdě, ale přivolili sú nepravosti.

2 Th2,13 Ale my dieky činiti máme vždycky za vás, bratřie milí, od boha, že vás vyvolil buoh prvotiny k spasení, v  posvěcení ducha a viery pravdy, 2 Th2,14 v kterúž i povolal vás skrze čtenie naše k obdržení slávy pána našeho Jezukrista. 2 Th2,15 Protož, bratřie, stojte a držte ustavenie, kterýmž ste se naučili, leč skrze řeč, leč skrze list náš. 2 Th2,16 A on pán náš Ježíš Kristus a bóh otec náš, jenž miloval vás a dal utěšenie věčné a naději dobrú v milosti, 2 Th2,17 napomínaj srdce vaše a potvrď ve všelikém skutku i v řeči dobré.

[III.]text doplněný editorem

2 Th3,1 Potom, bratřie, modlte se za nás, aby řeč božie běžala a oslavena byla jako i u vás a 2 Th3,2 abychom byli vysvobozeni od nezbedných a zlých lidí, nebť nenie všech viera. 2 Th3,3 Ale věrný jest bóh, jenž potvrdí vás a ostřeže od zlého. 2 Th3,4 A doúfáme o vás, bratřie, v pánu, že což sme přikázali vám, činíte a činiti budete. 2 Th3,5 A pán zpravuj srdce vaše v lásce božie a v trpělivosti Kristově. 2 Th3,6 Ale dávámeť vám věděti, bratřie, ve jméno pána našeho Jezukrista, abyšte se odtrhli od každého bratra chodícieho neřádně a ne podlé ustavenie, kteréž sú vzali od nás. 2 Th3,7 Neb vy sami viete, kterak byšte měli následovati nás, neb sme nebyli nepokojní mezi vámi 2 Th3,8 aniž sme darmo chleba jedli od koho, ale v práci a v ustávaní v noci i ve dne dělajíce, abychom žádného z vás neobtiežili. 2 Th3,9 Ne jako bychom

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).