[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<80r80v81r81v82r82v83r83v84r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

izrahelského z pokolenie Benjamin, Žid z Židóv, podlé zákona zákonník. Ph3,6 Podlé horlivosti trápě zbor boží, podlé spravedlnosti, kteráž z zákona jest, obcoval sem bez žaloby. Ph3,7 Ale které věci byly sú k zisku, ty měl sem pro Krista za škodu Ph3,8 a zajisté mním všecky věci za nedostatek býti pro převýšenie uměnie Jezukrista, pána našeho, pro něhož všecky věci za nedostatek sem sobě položil a mám jakžto lajna, abych Krista získal, Ph3,9 abych nalezen byl v něm, maje své spravedlnosti, kteráž z zákona jest, ale tu, kteráž z viery jest Kristovy, kterážto z boha jest spravedlnost, Ph3,10 u vieře k poznání jeho a moci vzkřiešenie jeho a tovarystvie utrpenie jeho připodobněn sa k smrti jeho, Ph3,11 zdali bych, kterak přiběhl k vzkřiešení, kteréž jest z mrtvých.

Ph3,12 Ne že bych již vzal aneb také dokonalý byl, ale následuje, zda bych popadl, v témž i popaden sem od Krista Ježíše. Ph3,13 Bratřie, já nemám zato, bych popadl, ale jedno které věci zajisté nazad sú, podzapomenuv k těm, které sú prvnie, sám se ztahuje, Ph3,14 k uložené chvátám odplatě svrchnieho povolánie božieho v Kristu Ježíši. Ph3,15 Protož kteříž koli dokonali sme, to číme, a pakli co jiného smyslíte, a to vám bóh zevil. Ph3,16 Ale však k čemuž sme přišli, abychom též smyslili a v též zprávě zuostali. Ph3,17 Následovníci moji buďte, bratřie, a následujte těch, kteříž tak chodie, jakož máte příklad náš. Ph3,18 Nebť mnozí chodie, kteréž často pravil sem vám, a nynie i pláče pravím, nepřáteli kříže Kristova, Ph3,19 jichž konec zatracenie, jichžto bóh břicho jest a sláva v pohanění jich, kteříž zemské věci čenichají. Ph3,20 Ale naše obcovánie v nebesiech jest, odkudž také i spasitele očekáváme pána našeho Jezukrista, Ph3,21 jenž obnoví tělo pokory našie, připodobnie tělu jasnosti své podlé diela, jímžto muož také sobě poddati všecky věci.

IIII.

Ph4,1 Protož, bratřie moji najmilejší a přežádúcí, radost má i koruna má, tak stójte v pánu, najmilejší! Ph4,2 Euchodiam prosím a Sinticen žádám, aby též smyslili v pánu. Ph4,3 Také prosím i tebe, Gernane spolu rovný, pomáhaj jim, kteříž sú se mnú pracovali ve čtení s Klimentem a s jinými pomocníky mými, jichž jména napsána sú v knihách života. Ph4,4 Radujte se v pánu, vždycky opět pravím, radujte se, Ph4,5 střiedmost vaše známa buď všem lidem, neb pán blízko jest. Ph4,6 Nic pečlivi nebuďte, ale v každé modlitvě a prosbě s děkováním žádosti vašie oznámeni buďte před bohem. Ph4,7 A pokoj boží, jenž převyšuje vešken smysl, ostřiehaj srdcí vašich i rozomóv vašich v Kristu Ježíši, pánu našem. Ph4,8 Potom, bratřie, které koli věci sú spravedlivé, které koli svaté, které koli pravé, které koli stydlivé, které koli milé, které koli dobré pověsti, jest li která cnost, jest li která chvála kázni, ty věci myslte, Ph4,9 jimž ste se i naučili i přijali i věděli na mně, ty věci čiňte a buoh pokoje bude s vámi.

Ph4,10 Ale radoval sem se v pánu náramně, že ste ku posledku někdy prokvetli o mně smysliti, jakož ste i smýšlévali, ale byli ste zaneprázdněni. Ph4,11 Ne jakožto pro nedostatek pravý, neb já naučil sem se, v čem bych měl dostatečen býti. Ph4,12 Umiem se i ponížiti, umiem i hojnost mieti. Všudy i ve všech věcech naučen sem, i nasytcen býti i lačněti i hojinost mieti a nedostatek trpěti. Ph4,13 Všecko mohu v tom, jenž mne posiluje. Ph4,14 Ale však dobře ste učinili, obcujíce zamúcení mému. Ph4,15 A viete i vy, ó Filipenští, že na počátku čtenie, když sem šel z Macedonie, žádný zbor se mnú neobcoval v příčině dánie a vattku, jediné vy sami, Ph4,16 neb i do Tesaloniky jednú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).