[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<87r87v88r88v89r89v90r90v91r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

netoliko osudie zlatá a střiebrná, ale i dřevenná i hliněná a některá zajisté ke cti a některá ku potupení. 2 T2,21 Protož očistí li se kto od těchto, budeť osudím ke cti, posvěceným a užitečným pánu, ke všelikému skutku dobrému připraveným. 2 T2,22 Ale dětinských se žádostí varuj, a následuj spravedlnosti viery, lásky a pokoje s těmi, kteříž vzývají pána z srdce čistého. 2 T2,23 Bláznivých pak a neužitečných pak otázek se varuj věda, žeť rodie sváry. 2 T2,24 Sluha zajisté boží nemá býti svárlivý, ale krotký, ke všem učitedlný, trpělivý, 2 T2,25 s skrovností treskce ty, ješto se protivie pravdě, aby někdy dal jim buoh pokánie k poznání pravdy 2 T2,26 a aby odstúpili od ďábelských osidl, u něhož se u vězení držie k jeho vuoli.

Kapitola III.

2 T3,1 Ale toto věz, že v najposlednějších dnech nastanú časové nebezpeční 2 T3,2 a budú lidé sami se milujíce, lakomí, pozdvižení, pyšní, rúhaví, rodičóm neposlušní, nevděční, přivyklí hřiechóm velikým, 2 T3,3 bez dobré žádosti, bez pokoje, hánce, nezdrželiví, netiší, bez dobrotivosti, 2 T3,4 zrádce, zpupní, nadutí, rozkoši milovníci viece nežli boží, 2 T3,5 majíce tvárnost zajisté dobroty, ale pravdy jejie zapierajíce, a těch se varuj. 2 T3,6 Neb z těch sú, ješto prochodie domy vdovské a jaté vodie ženky obtiežné hřiechy, kteréž vedeny bývají rozličnými žádostmi, 2 T3,7 vždycky se učiece, a nikdy k umění pravdy nedochodiece. 2 T3,8 Jakožto Iamnes a Mambres protivili sú se Mojžiešovi, tak i tito protivie se pravdě, lidé porušení myslí, zavrženi při vieře, 2 T3,9 ale viece nebudú prospievati, neb nemúdrost jich zevena jest všem, jako i o něch byla. 2 T3,10 Ale tys došel mého uměnie, ustavenie, úmysla, viery, dlúhočekánie, milovánie, trpělivosti, 2 T3,11 protivenstvie, utrpenie, kteraká sú mi se stala v Antiochí, v Ikoní a v Listře, kteraká sem protivenstvie trpěl, a ze všech vysvobodil mě pán. 2 T3,12 A všickni, kteříž chtie milostivě živi býti v Kristu Ježíši, protivenstvie trpěti budú. 2 T3,13 Ale zlí lidé a svódce prospievati budú v horšie, blúdiece a v blud uvodiece. 2 T3,14 Ale ty zuostaň v těch věcech, kterýmžs se naučil a dóvěřeny sú tobě, věda, od kohos se naučil, 2 T3,15 a že od mladosti svatá slova znáš, kteráž tě mohú naučiti k spasení skrze vieru, jenž jest v Kristu Ježíši. 2 T3,16 Neb všeliké písmo od boha vdechnuté užitečno jest k naučení v spravedlnosti, 2 T3,17 aby dokonalý byl člověk boží ke všelikému skutku dobrému naučený.

Kapitola IIII.

2 T4,1 Osvědčuji před bohem a Kristem Ježíšem, jenž súditi má živé a mrtvé, a skrze příštie jeho i královstvie jeho, 2 T4,2 kaž slovo, buď ustavičen vděk nebo nevděk. Tresci, pros, laj, ve všie trpělivosti a v naučení. 2 T4,3 Neb bude čas, když zdravého naučenie nebudú trpěti, ale k svým žádostem shromaždie sobě mistry lekcíce ušima 2 T4,4 a od pravdy zajisté sluch odvracujíce a k básniem se obrátie. 2 T4,5 Ale ty bdi ve všech věcech, pracuj, skutek čiň evanjelistký, službu svú naplň, střiezliv buď. 2 T4,6 Neb já se již obětuji a čas rozdělenie mého nastává. 2 T4,7 Dobrý boj bojoval sem, běh sem dokonal, věrnost sem zachoval. 2 T4,8 V budúciem času odložena mi jest koruna spravedlnosti, kterúž dá mi pán v ten den, spravedlivý súdce, a netoliko mně, ale i těm, jenž milují příštie jeho. Pospěš ke mně přijíti brzo, 2 T4,9 neb Demas mě jest opustil, miluje tento svět,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).