[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<86r86v87r87v88r88v89r89v90r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vody píti, ale maličko vína požívaj pro žaludek tvój a pro časté nemoci tvé. 1 T5,24 Některých lidí hřiechové zevni sú, předcházejíce k súdu, a někteří i po nich jdú. 1 T5,25 Též i dobří skutkové zevni sú. A kteříž se jinak mají, skrýti se mohú.

VI.

1 T6,1 Kteříž koli pod jhem sú služebníci, pány své každú ctí hodny mějte, aby jméno páně a učenie nebylo porúháno. 1 T6,2 A kteříž mají věrné pány, nepotupujte, neb bratřie sú, ale radše služte, že věrní sú a milí, jenž dobrodienstvie božieho účastni sú. Ty věci uč a napomínaj. 1 T6,3 Pakli kto jinak učí a nepovoluje zdravým řečem pána našeho Jezukrista a tomu, kteréž podlé dobroty jest, naučení, 1 T6,4 pyšný jest, nic neuměje, ale nedužie při otázkách a bojích slov, z nichž pocházejí závisti, svárové, rúhanie, zlá domnievánie, 1 T6,5 spolubojovánie lidí, myslí porušených a kteříž sú se od pravdy vzdálili, domnievajíce se, že zisk tělesný byl milostivost. 1 T6,6 Ale jestiť zisk veliký milostivost s dostatečenstvím. 1 T6,7 Neb nic sme nepřinesli na tento svět a bez pochybenie, že ani co odnésti móžem. 1 T6,8 Ale majíce pokrm, a čím bychom se oděli, na tom dosti mějme. 1 T6,9 Neb ktož chtie bohati býti, upadají v pokušenie a v osidlo ďáblovo a v žádosti mnohé a neužitečné a škodné, kteréž pohřižují lidi v zahynutie a v zatracenie. 1 T6,10 Neb kořen všeho zlého jest lakomá žádost, jiežto někteří žádajíce, poblúdili sú od viery a vpletli se v mnohé bolesti.

1 T6,11 Ale ty, ó člověče boží, těch věcí se varuj, ale následuj spravedlnosti, milostivosti, viery, lásky, trpělivosti, tichosti. 1 T6,12 Bojuj dobrý boj viery, dosiehni života věčného, k kterémužs povolán a vyznals dobré vyznánie před mnohými svědky. 1 T6,13 Přikazuji tobě před bohem, jenž obživuje všecky věci, v Kristu Ježíši, jenž jest svědectvie vydal před Pontským Pilátem dobré vyznánie, 1 T6,14 aby choval přikázanie bez poškvrny, bez trestánie až do příštie pána našeho Jezukrista, 1 T6,15 kteréhož svými časy ukáže blahoslavený a sám mocný, král nad králi a pán nad pány, 1 T6,16 jenž sám má nesmrtedlnost a v světle přebývá nepřistupitedlném, jehož žádný z lidí neviděl, ale ani viděti muož. Jemuž sláva a ciesařstvie, amen. 1 T6,17 Bohatým tohoto světa přikaž ne vysoko smysliti ani naděje mieti v nejistotě bohatstvie, ale v bohu živém, jenž nám dává všecky věci hojně k požívaní, 1 T6,18 dobře činiti, bohatu býti v skutciech dobrých, snadně udávati, udieleti, 1 T6,19 poklady sobě činiti základ dobrý k budúciemu životu, aby dosáhli života věčného. 1 T6,20 Ó, Timotee, poručeného sobě daru ostřiehaj, varuje se daremných novin hlasuov a odpornosti křivého jména uměnie, 1 T6,21 kteréž někteří slibujíce, při vieře vypadli sú. Milost božie s tebú, amen.

ProlPředmluva v Druhú k Timoteovi

Opět Timoteovi píše o napomenutí mučedlnitstva a o všie zprávě pravdy, a co by mělo býti v budúcie časy najposlednějšie, a o svém utrpení, píše jemu z města Říma.

Prvá kapitola

2 T1,1 Pavel, apoštol Krista Ježíše skrze vuoli boží, podlé zaslíbenie života, kterýž jest v Kristu Ježíši, 2 T1,2 Timoteovi najmilejšiemu synu. Milosrdenstvie a pokoj od boha otce a Krista Ježíše, pána našeho. 2 T1,3 Dieky činím bohu mému, jemuž slúžím od poroditeluov mých v svědomí čistém, že bez přestánie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).