[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<75r75v76r76v77r77v78r78v79r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

súkromě s těmi, jenž se zdáchu něco býti, abych snad nadarmo neběhal aneb ještě neběžal. G2,3 Ale ani Titus, jenž bieše se mnú, když jest byl pohan, připuzen jest, aby se obřezoval. G2,4 Ale pro uvedenie falešných bratří, jenž sú prošpehovali svobodu naši, kterúž máme v Kristu Ježíši, aby nás v službu podrobili, G2,5 jimž ani za hodinu povolili sme k poddání, aby pravda čtenie zuostala v nás. G2,6 Ale o těch, kteří se zdáchu něco býti, kterací by někdy byli, nenie potřebie toho vypravovati, neb buoh osoby člověčie nepřijímá. Mně zajisté ti, jenž se zdáchu něco býti, nic sú nedali, ale já za se dal sem jim. G2,7 Když uzřechu, že mi jest svěřeno čtenie, ne obřezánie jako Petrovi obřezánie, G2,8 neb ten, jenž bieše pomocník Petruov v apoštolství obřezánie, také i mój pomocník byl mezi pohany. G2,9 A když poznachu milost, kteráž dána jest mně mezi pohany, Jakub, Petr a Jan, jenž se zdáchu slúpové býti praviece, dali sú mně a Barnabášovi tovarystvie, abychom my mezi pohany a oni mezi Židy, G2,10 toliko abychom na chudé pomněli, čehož také sám byl sem pilen, abych to činil.

G2,11 Ale když přijide Petr do Antiochie, v tvář sem se jemu protivil, neb hoden bieše trestánie. G2,12 Neb dřieve, než sú přišli někteří od Jakuba, s pohany jedieše, a když přijidechu, ukrádáše se a odlučováše se, boje se těch, ješto z Židovstva biechu. G2,13 A pokrytství jeho povoláváchu jiní Židé, tak že i Barnabáš bieše uveden v to pokrytstvie. G2,14 Ale když sem uzřel, že by neprávě chodili, k pravdě čtenie řekl sem Petrovi přede všemi: „Poněvaž ty Žid jsa, pohansky jsi živ, a ne židovsky, kterak pohany nutíš, aby židovsky živi byli? G2,15 My přirozením Židé a ne z pohanuov hřiešníci. G2,16 Ale vědúce, že nebývá spravedliv učiněn člověk z skutkuov zákona, jedné skrze vieru Ježíše Krista, i my v Kristu Ježíši uvěřili sme, abychom spravedlivi učiněni byli z viery Kristovy, a ne z skutkuov zákona, protož z skutkuov zákona nebude spravedliv učiněn žádný člověk. G2,17 Pakli hledajíce spravedlivy učiněny býti, v Kristu nalezeni sme i my hřiešníci, zdali Kristus sluha jest hřiecha? Buoh toho nedaj. G2,18 Neb ač které věci sem kazil, ty opět zase vzdělávám, přestupitelem se ukazuji. G2,19 Já zajisté skrze zákon umřel sem zákonu, abych byl živ bohu, s Kristem přibit sem k kříži. G2,20 A živ sem již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. A že sem nynie živ v těle, u vieře, živ sem syna božieho, jenž miloval mě a dal samého se za mě. G2,21 [Nezamietám milosti božie[233],]text doplněný editorem neb jest li skrze zákon spravedlnost, tehdy Kristus nadarmo umřel jest.

III.

G3,1 A nesmyslní Galatští! Kto vás zmámil, abyste pravdě neuvěřili? Před jehožto očima Kristus Ježíš potupen jest a v vás ukřižován? G3,2 To toliko chci od vás zvěděti: z skutkuov li zákona ducha svatého přijali ste, čili z slyšenie viery? G3,3 Tak bláznoví ste, že když ste duchem počali, nynie tělem konáte? G3,4 Tak mnoho trpěli ste bez užitka? Ač však bez užitka? G3,5 Protož ktož jest vám dal ducha činiti divy mezi vámi, z skutkuov li zákona, čili z slyšenie viery? G3,6 Jakož psáno jest: Uvěřil Abraham bohu a počteno jest jemu k spravedlnosti. G3,7 Protož poznajte, že ktož z viery, sú synové Abrahamovi. G3,8 Ale ukazuje písmo, že z viery spravedlivy činí buoh

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).