[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<74v75r75v76r76v77r77v78r78v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

2 C13,10 Protož tyto věci nejsa přítomen píši, abych jsa přítomen hrubějé neučinil podlé moci, kterúž mi jest dal buoh k vzdělání a ne k zkažení. 2 C13,11 Potom, bratřie, radujte se, dokonalí buďte, napomínajte se, též smyslte, pokoj mějte a buoh pokoje a milovánie bude s vámi. 2 C13,12 Pozdravujte sebe vespolek v políbení svatém. Pozdravují vás všickni světí. 2 C13,13 Milost pána našeho Jezukrista a láska božie a obcovánie ducha svatého buď se všemi vámi, amen.

ProlPředmluva v Epištoly k Galatóm

Galatští sú Řekové; ti slovo pravdy najprv od apoštola přijali sú, ale po odjití jeho pokúšeni sú od falešných apoštoluov, aby v zákon starý a v obřezánie se obrátili. Ty apoštol zase volá k vieře pravdy, píše jim od Efezu.

Prvá k Galatuom

G1,1 Pavel apoštol ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Jezukrista a boha otce, jenž vzkřiesil jej z mrtvých, G1,2 i ty, jenž se mnú sú, všickny bratřie, s zborem Galadským. G1,3 Milost vám a pokoj od boha otce a od pána Jezukrista, G1,4 jenž dal samého se za hřiechy naše, aby nás vyzprostil od nynějšieho světa nešlechetného podlé vuole božie a otce našeho, G1,5 jemuž jest sláva na věky věkuov, amen. G1,6 Divím se tomu, že tak brzo přenášiete se od toho, jenž vás povolal v milost Kristovu, v jiné čtenie, kteréž nenie jiné, jedné že sú někteří, G1,7 jenž vás nutie a chtie převrátiti čtenie Kristovo. G1,8 Ale bychom pak my aneb anděl s nebe kázal vám jinak, než sme kázali, buď prokletý. G1,9 Jakož sem předpověďal, a nynie opět pravi: Bude li vám kto kázati mimo to, než ste přijali, buď prokletý. G1,10 Neb nynie lidem li radím čili bohu, čili hledám lidem se líbiti? Bych se zajisté lidem líbil, sluha bych Kristuov nebyl. G1,11 Ale známo vám činím, bratřie, čtenie, kteréž kázáno jest ode mne, žeť nenie podlé člověka, G1,12 neb aniž sem já od člověka vzal je ani se učil, ale skrze zevenie Jezukrista. G1,13 Slyšeli ste zajisté obcovánie mé někdajšie v Židovstvu, že sem se nad obyčej protivil zboru božiemu a výboj činiech proti němu G1,14 a prospievách v Židovstvu nad mnohé rovné mé v letech v národě mém, hojnějie milovníkem sa otcovských mých ustavení. G1,15 Ale když se líbilo tomu, jenž mě oddělil z břicha matky mé a povolal mne skrze milost svú, G1,16 aby zevil syna svého ve mně, abych ho zvěstoval mezi pohany, ihned sem nepovolil tělu a krvi G1,17 aniž sem šel do Jeruzaléma k předkóm, mým apoštolóm, ale odšel sem do Arabie a opět vrátil sem se do Damašku. G1,18 Potom po třech letech přijidech do Jeruzaléma, abych viděl Petra, a přebyl sem u něho patnácte dní, G1,19 ale jiného z apoštoluov žádného sem neviděl, jedné Jakuba, bratra páně. G1,20 Které pak věci píši vám, aj, před bohem, žeť nelhu. G1,21 Potom přijidech do krajin syrských a cilických, G1,22 a biech neznám tváři zboróm židovským, kteříž biechu v Kristu. G1,23 Ale toliko slyšenie mějiechu, že ten, jenž se nám protivieše někdy, nynie zvěstuje vieru, kterúž někdy vybojováše, G1,24 a ve mně chváléchu boha.

II.

G2,1 Potom po letech čtrnácti opět vstúpil sem do Jeruzaléma s Barnabášem, pojem i Tita. G2,2 A vstúpil sem podlé zevenie a rozmlúval sem s nimi čtenie, kteréž káži mezi pohany, ale

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).