[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<11r11v12r12v13r13v14r14v15r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Řkú jemu: „Daviduov.“ Mt22,43 Vece jim: „Kterakž tehdy David v duchu nazývá ho pánem řka: Mt22,44 Řekl pán pánu mému: Seď na praviciech mých, dokovadž nepodložím nepřátel tvých podnož noh tvých? Mt22,45 Protož poněvadž David nazývá ho pánem, kterakž syn jeho jest?“ Mt22,46 A nižádný nemožieše jemu odpověděti slova ani směl kto od toho dne jeho viece tázati.

XXIII.

Mt23,1 Tehdy Ježíš mluvil jest k zástupóm a k učedlníkóm svým Mt23,2 řka: „Na stolici Mojžiešovu vsedli sú mistři a zákonníci. Mt23,3 Protož všecky věci, kteréž by koli vám pravili, zachovávajte a čiňte, ale podlé skutkuov jich neroďte činiti. Nebť pravie, a nečinie, Mt23,4 ale přivazují břemena těžká a nesnositedlná a vzkládají na ramena lidská, ale sami prstem svým nechtie se jich dotknúti. Mt23,5 A všecky skutky své činie, aby viděni byli od lidí. Rozšiřují zajisté nápisy své a veliké činie podolky. Mt23,6 A milují prvnie seděnie na večeřéch a prvnie stolice v zbožiech Mt23,7 a pozdravovánie na tržišti a nazváni býti od lidí mistři. Mt23,8 Ale vy neroďte nazváni býti mistři, neb jeden jest mistr váš a vy všickni bratřie ste. Mt23,9 A otce neroďte sobě nazývati na zemi, neb jeden jest otec váš, jenž v nebesiech jest. Mt23,10 Ani nazváni bývajte mistři, neb mistr váš jeden jest Kristus. Mt23,11 Kto větší jest z vás, bude sluha váš a kto se povýší, bude, Mt23,12 a kto se poníží, bude povýšen.“

Mt23,13 „Ale běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž zavieráte královstvie nebeské před lidmi, sami zajisté nevchodíte, ani vcházejícím dopustíte vjíti. Mt23,14 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž sžieráte domy vdovské, dlúho modlitbú modléce se, protož větší súd vezmete. Mt23,15 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž obchodíte moře i zemi, abyšte učinili jednoho novověrce. Akdyž bude učiněn, činíte ho syna pekelného dvakrát viece než sami sebe. Mt23,16 Běda vám, vuodce slepí, ješto řiekáte: Ktož by koli přisáhl skrze chrám, nic nenie, ale ktož by přisáhl na zlatě chrámovém, povinen jest. Mt23,17 Blázni a slepí, i co většie jest zlato čili chrám, jenž svato činí zlato? Mt23,18 A ktož by koli přisáhl na oltáři, nic nenie, ale ktož by přisáhl na daru, kterýž na něm jest, povinen jest. Mt23,19 Slepí, i co jest většie: dar li, čili oltář, jenž svat činí dar? Mt23,20 Protož ktož přisáhá na oltáři, přisáhá na něm i na všech věcech, kteréž na něm sú. Mt23,21 A ktož přisáhá na chrámu, přisáhá na něm i na tom, ktož v něm přebývá. Mt23,22 A ktož přisáhá na nebi, přisáhá na stolici božie i na tom, ktož sedí na nie. Mt23,23 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž desetinu dáváte mátu a anýz a kmín, a opúštiete, které věci těžšie sú zákona, súd a milosrdenstvie a vieru, tyto věci měli ste činiti a oněch neopúštěti. Mt23,24 Vuodce slepí, vycezujíce komára, a velblúda požierajíce. Mt23,25 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž čistíte, což zevnitř jest čieše a mísy, ale vnitř plni ste lúpeže a nečistoty. Mt23,26 Zákonníče slepý, učisť prvé, což vnitř jest čieše a mísy, aby bylo i na to, což zevnitř jest čisto. Mt23,27 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž ste podobni hrobóm zbieleným, ješto se zevnitř zdají lidem krásní, ale vnitř plni sú kostí mrtvých i všie nečistoty. Mt23,28 Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se býti lidem spravedliví, ale vnitř plni ste pokrytstvie a nepravosti. Mt23,29 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž vzděláváte hroby prorocké a okrašlujete hroby spravedlivých Mt23,30 a řiekáte: Bychme byli ve dnech otcuov našich, nebyli bychme tovařišie jich ve krvi prorocké. Mt23,31 Protož na svědectvie ste sami sobě, že ste synové těch, ješto sú proroky zbili, Mt23,32 i vy naplňte mieru otcuov vašich. Mt23,33 Hadové, ksenci haduov násilnorodných,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).