[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<6r6v7r7v8r8v9r9v10r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt13,33 Jiné podobenstvie mluvil jest jim řka: „Podobno jest královstvie nebeské kvasu, kterýžto vzemši žena skryla ve třech měřicéch múky, až jest zkysalo všecko.“ Mt13,34 Tyto všecky věci mluvil jest Ježíš v podobenství k zástupóm a bez podobenstvie mluvieše jim, Mt13,35 aby se naplnilo, což pověděno jest skrze proroka řkúcieho: Otevru v podobenstvích usta má, vypravovati bude skryté věci od ustavenie světa.

Mt13,36 Tehdy opustiv zástupy, přišel jest [do]text doplněný editorem[25]do] in lat. domu, a přistúpili sú k němu učedlníci jeho řkúce: „Vylož nám podobenstvie o kúkoli polniem.“ Mt13,37 Jenž odpověděv vece: „Kto seje dobré siemě, jest syn člověka. Mt13,38 Ale pole jest svět. A dobré siemě, tiť sú synové královstvie, ale kúkol sú synové zlosynové. Mt13,39 A nepřietel, jenž jest jej sál, jestiť ďábel. A žeň skonánie světa jest, ale ženci anjelé sú. Mt13,40 Protož jakož zbierají kúkol a ohněm spalují, tak bude na skonání světa. Mt13,41 Pošle syn člověka anjely své, a vyberú z královstvie jeho všecka pohoršenie i ty, ješto činie nepravost, Mt13,42 a pustie je do peci ohně. Tu bude pláč a skřehot zubóm. Mt13,43 Tehdy spravedliví budú se stkvieti jako slunce v království otce jich, kto má uši k slyšení, slyš.“

Mt13,44 „Podobno jest královstvie nebeské pokladu skrytému v poli, jejžto který nalezne člověk, skryje a pro radost jeho jde a prodá všecky věci, kteréž má, a kúpí pole to. Mt13,45 Opět podobno jest královstvie nebeské člověku kupci hledajíciemu dobrých perel. Mt13,46 A když nalezl jednu drahú perlu, šel jest a prodal všecky věci, kteréž měl, a kúpil ji.“

Mt13,47 „Opět podobno jest královstvie nebeské vrši puštěné u moře a ze všeho rodu rybieho shromažďujíce. Mt13,48 Kterúžto když naplněna bieše, vytáhše a podlé břehu sediece, vybrali sú dobré v osudie své, ale zlé ven sú vypustili. Mt13,49 Tak bude na skonání světa, vyjdú anjelé a odlúčie zlé z prostředka spravedlivých Mt13,50 a pustie je do peci ohně. Tu bude pláč a skřehot zubóm. Mt13,51 Srozuměli li ste těmto všem věcem? Řkú jemu: „Ovšem.“ Mt13,52 Vece jim: „Protož každý mistr učený v králevství nebeském podoben jest člověku hospodáři, jenž vynášie z pokladu svého nové věci i staré.“ Mt13,53 I stalo se jest, když dokona Ježíš podobenstvie tato, šel jest odtud.

Mt13,54 A přišed do vlasti své, učieše je v školách jich, tak že se diviechu a praviechu: „Odkud tomuto múdrost tato a moci? Mt13,55 Však tento jest syn tesaře Jozefa, však matka jeho slove Maria a bratřie jeho Jakub a Jan a Jozef a Šimon a Judas Mt13,56 a sestry jeho, však všichni u nás sú, odkovadž tehdy tomuto tyto všecky věci?“ Mt13,57 I horšiechu se na něm. Ale Ježíš řekl jim: „Nenie prorok beze cti, jediné vlasti své a v domu svém.“ Mt13,58 I neučinil jest tu mocí mnohých pro nevěru jich.

XIIII.

Mt14,1 V ten čas uslyšal jest Erodes čtvrták pověst o Ježíšovi. Mt14,2 I vece sluhám svým: „Tento jest Jan Křtitel, onť jest vstal z mrtvých, a protož se moci dějí v něm.“ Mt14,3 Neb Erodes jal Jana a svázal jeho a vsadil do žaláře pro Erodiadu, ženu bratra svého. Mt14,4 Neb pravieše jemu Jan: „Neslušie tobě mieti jie.“ Mt14,5 A chtě jej zabiti, bál se jest lidu, neb jako proroka ho mějiechu. Mt14,6 Ale den památky narozenie Erodesa skákala jest dcera Erodiadis u prostředce, i líbilo se jest Erodesovi. Mt14,7 Protož s přísahú slíbil jie dáti, což by kolivěk prosila od něho. Mt14,8 Tehdy ona jsúci napomenuta od mateře své: „Daj mi, vece, tuto na míse hlavu Jan Křtitele.“ Mt14,9 I smútil se jest král, ale pro právo přísežné a pro ty, kteříž spolu stoléchu, přikázal jest dáti. Mt14,10 I poslal kata a sťal Jana v žaláři. Mt14,11 I přinesena jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).