[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<12v13r13v14r14v15r15v16r16v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Pane, pět hřiven dal si mi, aj, jiných pět nadto získal sem. Mt25,21 Vece jemu pán jeho: Měhodiek, sluho dobrý a věrný, žes nad nemnohými věcmi byl, vezmi, nad mnohými tě ustavím, vejdi v radost pána svého. Mt25,22 Ale přistúpil jest i ten, jenž dvě hřivně vzal bieše, a vece: Pane, dvě hřivně získal sem. Mt25,23 Vece jemu pán jeho: Měhodiek, sluho dobrý a věrný, žes nad nemnohými věcmi byl věrný, nad mnohými tě ustavím, vejdi v radost pána svého. Mt25,24 Ale přistúpiv i ten, jenž jednu hřivnu vzal bieše, vece: Pane, viem, žes člověk tvrdý, žneš, kdes nesál, a zbieráš, kdes nerozptyloval. Mt25,25 I boje se, odšel sem a skryl sem hřivnu tvú v zemi: aj, máš, což tvého jest. Mt25,26 A odpověděv pán jeho, řekl jest jemu: Sluho zlý a léní, věděls, že žnu, kdež nerosievám, a zbierám, kdež sem nerozptýlel, Mt25,27 protož měl si ty poručiti penieze mé penězoměncóm, a já přijda vzal bych zajisté, což mého, i spožitkem. Mt25,28 Protož vezměte od něho hřivnu a dajte tomu, ješto má deset hřiven. Mt25,29 Neb každému, ktož má, bude mu dáno, a hojnějie mieti bude. Ale tomu, ješto nemá, i to, což se zdá mieti, odjato bude od něho. Mt25,30 A neužitečného sluhu vržte v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč a skřehot zubóm.“

Mt25,31 „A když přijde syn člověka [u]text doplněný editorem[40]u] in lat. velebnosti své a všichni anjelé jeho s ním, tehdy sede na stolici velebnosti své. Mt25,32 A shromaždie se před něho všickni lidé i rozlúčí je ruozno, jako pastýř odlučuje ovce od kozluov, Mt25,33 a postaví ovce zajisté na pravici své a kozly na levici. Mt25,34 Tehda die král těm, kteříž na pravici budú: Poďte, požehnaní otce mého, vládněte připraveným vám královstvím od ustavenie světa. Mt25,35 Neb lačen sem byl a dali ste mi jiesti. Žiezniv sem byl a dali ste mi píti. Hostem sem byl a přijali ste mě. Mt25,36 Nahý sem byl a přivoděli ste mne. Nemocen sem byl a navštívili ste mě. V žaláři sem byl a přišli ste ke mně. Mt25,37 Tehda odpovědie spravedliví řkúce: Pane, kdy sme tě viděli lačného a nakrmili sme tě, žieznivého a dali sme tobě nápoj? Mt25,38 Aneb kdy sme tě viděli hostě a přijeli sme tě? Aneb nahého a přijeli sme tě? Mt25,39 Aneb kdy sme tě viděli nemocna aneb v žaláři a přišli sme k tobě? Mt25,40 A odpověda král, die jim: Věrně pravi vám, kterak dlúho činili ste jednomu z těchto bratří mých najmenších, mně ste činili. Mt25,41 Tehda die i těm, kteříž na levici budú: Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, kterýž připraven jest ďáblu a anjelóm jeho. Mt25,42 Neb lačen sem byl, a nedali ste mi jiesti, žiezniv sem byl, a nedali ste mi píti. Mt25,43 Hostem sem byl, a nepřijali ste mne, nahý, a neoděli ste mne. Nemocen a v žaláři, a nenavštievili ste mne. Mt25,44 Tehda odpovědie jemu i oni řkúce: Pane, kdy sme tě viděli lačna aneb žiezniva aneb hostě aneb naha aneb nemocna aneb v žaláři, a neposluhovali sme tobě. Mt25,45 Tehda odpovie jim řka: Věrně pravi vám, kterak dlúho nečinili ste jednomu z najmenších těchto, ani ste mně činili. Mt25,46 I pójdú tito do muky věčné, ale spravedliví do života věčného.“

XXVI.

Mt26,1 I stalo se jest, když dokona Ježíš řeči tyto, řekl jest učedlníkóm svým: Mt26,2 „Viete li, že po dvú dní Velika noc bude, aby byl ukřižován?“ Mt26,3 Tehdy sebrali sú se kniežata kněžská a starší lidu do sieni kniežete kněžského, jenž slovieše Kaifáš. Mt26,4 A radu sú učinili, aby Ježíše lstivě jali i zabili, Mt26,5 ale praviechu: „Ne v den

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).