[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<9v10r10v11r11v12r12v13r13v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

neb mnozí sú povoláni, ale nemnozí vyvoleni.“

Mt20,17 A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, pojal jest dvanácte učedlníkuov svých tajně a vece jim: Mt20,18 „Aj, vstupujem do Jeruzaléma, a syn člověka zrazen bude kniežatóm kněžským a mistróm, a odsúdie jej na smrt Mt20,19 a dadie jeho pohanóm k posmievaní a k bičování, a třetí den z mrtvých vstane.“

Mt20,20 Tehdy přistúpi k němu matka synuov Zebedeových i s syny svými klanějíci se a prosieci něco od něho. I řekl jest jie: „Co chceš?“ Mt20,21 Vece jemu: „Rci, ať sedneta tato dva syny má jeden na pravici tvé a druhý na levici tvé v království tvém. Mt20,22 A odpověděv Ježíš, řekl jest: „Vy neviete, co prosíte. Muožete li píti kalich, kterýž já píti budu?“ Řkú jemu: „Muožeme!“ Mt20,23 Vece jim: „Kalich zajisté muoj píti budete, ale seděti na pravici mé anebo na levici nenie mé dáti vám. Ale kterýmž jest připraveno od otce mého.“ Mt20,24 A uslyševše jiných deset, rozhněvali sú se na dva bratry. Mt20,25 Ale Ježíš povolal jich k sobě i vece: „Viete li, že kniežata pohanská panují nad nimi. Mt20,26 Ne takť bude mezi vámi, ale ktož koli bude chtieti mezi vámi větší býti, buď váš sluha. Mt20,27 ktož bude chtieti mezi vámi první býti, bude váš služebník. Mt20,28 Jako syn člověka nepřišel, by mu bylo slúženo, ale aby slúžil a dal duši svú na vykúpenie za mnohé.“

Mt20,29 A když vycháziechu z Jericho, šel jest za ním zástup mnohý. Mt20,30 A aj, dva slepce sediece podlé cesty uslyšeli sú, že by Ježíš šel, i voláchu řkúce: „Pane, smiluj se nad námi, synu Daviduov!“ Mt20,31 Ale zástup lajieše jim, aby mlčeli, ale oni viece voláchu řkúce: „Pane, smiluj se nad námi, synu Daviduov!“ Mt20,32 I stal jest Ježíš a povolal jich a vece: „Co chcete, ať vám učiním?“ Mt20,33 Řkú jemu: „Pane, aby se otevřely oči naši.“ Mt20,34 A slitovav se nad nimi Ježíš, dotekl se jest očí jich, a ihned prozřeli sú a jdiechu za ním.

XXI.

Mt21,1 A když se přiblíži k Jeruzalému a přijide k Betfage k hoře Olivetské, tehdy Ježíš poslal dva učedlníky svá Mt21,2 řka jim: „Děte do hrádku, kterýž proti vám jest, a inhed naleznete oslici přivázanú a oslátko s ní, odvěžte a přiveďte mi. Mt21,3 A die li vám kto co, řcete, že pán jich poztřebie má, a inhed proustí je.“ Mt21,4 Ale to stalo se jest, aby se naplnilo, což řečeno jest skrze proroka řkúcieho: Mt21,5 Povězte dceři sionské: Aj, řekl, tvój jde k tobě tichý sedě na oslici a na oslátku, synu porobeném. Mt21,6 A šedše učedlníci, učinili sú, jakož přikázal jim Ježíš. Mt21,7 A přivedli sú oslici i oslátko a vložili na ně rúcho své a jemu svrchu seděti sú kázali. Mt21,8 Ale mnohý zástup stlali sú rúcha svá na cestě a jiní rubáchu ratolesti s dřievie a stláchu na cestě. Mt21,9 A zástupové, kterýž předcházejiechu, i kteříž za ním jdiechu, voláchu řkúce: „Spas nás, synu Daviduov požehnaný, jenž jest přišel ve jméno božie, spas nás na výsostech.“ Mt21,10 A když vjide do Jeruzaléma, zbúřilo se jest všecko město řka: „Kto jest tento?“ Mt21,11 Ale lidé praviechu: „Tento jest Ježíš od Nazareta galilejského.“ Mt21,12 I všel Ježíš do chrámu božieho a vymietáše všecky prodavače a kupce v chrámu a stoly penězoměncuov a stolice prodávajících holubice převracel Mt21,13 a řekl jim: „Psáno jest: Duom mój duom modlitebný nazván bude, ale vy učinili ste jej jeskyní lotrovskú.“ Mt21,14 I přistúpili sú k němu slepí a kulhaví v chrámě, a uzdravil jest je. Mt21,15 Ale vidúce kniežata kněžská a mistři divy, kteréž jest činil, a dietky volajíce v 

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).