[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<11v12r12v13r13v14r14v15r15v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

násilnorodných, kterak utečete od súdu pekelnieho ohně?“

Mt23,34 „Protož aj, já posielám k vám proroky a múdré a mistry, a z těch zabiete a ukřižujete a z těch bičovati budete v školách vašich a puditi budete z města do města, Mt23,35 aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, kteráž vylita jest na zemi od krve Abele spravedlivého až do krve Zachariáše, syna Barachiášova, kteréhož ste zabili mezi chrámem a oltářem. Mt23,36 Věrně pravi vám, přídú všecky tyto věci na pokolenie toto. Mt23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, jenž zabíjieš proroky a kamenuješ ty, kteříž k tobě posláni jsú. Kolikrát chtěl sem shromážditi syny tvé, jakožto slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a nechtěl si. Mt23,38 Aj, opuštěn bude vám duom váš pust. Mt23,39 Zajisté pravi vám, neuzříte mne viec, až i diete: Požehnaný, jenž jest přišel ve jméno božie.“

XXIIII.

Mt24,1 A vyšed Ježíš z chrámu, jdieše, i přistúpili sú učedlníci jeho, aby ukázali jemu vzdělánie chrámu. Mt24,2 A on odpověděv, řekl jest jim: „Vidíte li tyto všecky věci? Věrně pravi vám, nebude ostaven tuto kámen na kameni, ješto by nebyl zkažen.“

Mt24,3 A když sedieše na huoře Olivetské, přistúpili sú k němu učedlníci tajně řkúce: „Pověz nám, kdy tyto věci budú a které znamenie příštie tvého a skonánie světa?“ Mt24,4 A odpověděv Ježíš, řekl jest jim: „Vizte, aby vás žádný nesvedl, Mt24,5 neb mnozí přijdú ve jméno mé řkúce: Já sem […]text doplněný editorem[36]…] Christus lat., a mnohé svedú. Mt24,6 Uslyšíte zajisté boje a domnievanie bojóv, vizte, abyšte se nermútili, neb musejí ty věci býti, ale ne ihned konec. Mt24,7 Povstane zajisté lid proti lidu a královstvie proti královstvie a budú morové a hladové a země třesenie po městech, Mt24,8 ale tyto všecky věci počátkové sú bolestií“

Mt24,9 „Tehdy zradie vás v zamúcenie a zabijí vás a budete v nenávisti všem lidem pro jméno mé. Mt24,10 A tehdy se pohoršie mnozí a vespolek se zrazovati budú a v nenávisti se vespolek mieti budú. Mt24,11 A mnozí falešní proroci vstanú a svedú mnohé, Mt24,12 a že se rozhojní nepravost a ustydne láska mnohých. Mt24,13 Ale ktož setrvá až do konce, ten bude spasen. Mt24,14 I bude kázáno toto čtenie královstvie po všem světě na svědectvie všem lidem a tehdy přijde skonánie.“

Mt24,15 „Protož když uzříte ohavnost opuštěnie, kteráž pověděna jest od Daniele proroka, ana stojí na miestě svatém. Ktož čte, rozuměj. Mt24,16 Tehdy ktož sú v židovstvu, utiekajte k horám, Mt24,17 a kto na střeše, nestupuj, aby něco vzal z domu svého. Mt24,18 A kto na poli, nevracuj se, aby vzal sukni svú. Mt24,19 Ale běda těhotným a chovačkám v těch dnech.“

Mt24,20 „A modlte se, aby nebylo utiekanie vaše v zimě aneb v sobotu. Mt24,21 Neb bude tehdy zamúcenie veliké, jakéž jest nebylo od počátku světa až dosovad, ani bude. Mt24,22 A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebylo by spaseno všeliké tělo, ale pro vyvolené ukráceni budú dnové ti. Mt24,23 Tehdy řek li by vám kto: Aj, tuto jest Kristus, aj, ondeno, neroďte věřiti, Mt24,24 nebť vstanú falešní kristové a falešní proroci a dadie znamenie veliká a zázraky tak, aby v blud uvedeni bylu, by to mohlo býti také volení. Mt24,25 Aj, předpověděl sem vám. Mt24,26 Protož budú li vám řéci: Aj, na púšti jest, neroďte vycházeti. Aj, v sklenných domiech jest, neroďte věřiti. Mt24,27 Neb jakožto blesk vychodí od východu slunce a zjevuje se až na západ, tak bude příštie syna člověka. Mt24,28 Kdež koli bude tělo, tu se shromazdie i orlice.“

Mt24,29 „A ihned po zamúcení dnuov těch slunce se zatmí a měsiec nedá světla svého a hvězdy padati budú s nebe a moci nebeské hýbati se budú. Mt24,30 A tehdy ukáže se znamenie syna člověka na nebi a tehdy kvieliti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).