Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[211r]číslo strany rukopisupřepustiti, zlé v řád pokuty hodné přivésti a dobré viec držeti v pořádu věčného utěšenie, v radosti královstvie svého nebeského. A tak král nebeský přišel, aby po sobě obrátil světské všeliké královstvo ne bezděčně, ale volně, aby pak z dobrovolného obrácenie spravedlivá odplata byla, a ktož nechtie sě po něm obrátiti, aby správně trpěli muku neřádu věčného. Neb tak boží moc a spravedlnost ozdobuje zlých pokuta, jako moc a dobrotu jeho, když dobrým dá utěšenie. A tak umie Bóh i ze zlého svým k utěšení vybrati dobré. Přišel v člověčství, aby učil lidi právóm královstva nebeského, aby zbavil je, ktož chtie býti jeho, neřádu královstva pekelného, ješto bude na věky vším hubenstvem poraženo, a dovedl je věčné radosti v svém blaženě královstvu povýšeném, jehož nám žádati ustavil a vzdy prositi, abychom řekli modléce sě: Přiď tvé královstvo! Ó, královstvo věčné blažnosti v utěšení a v pokoji! Ó, kdy přídem a ukážem sě v tom království před tvú tváří, Hospodine! Ó, slavné královstvie, v němž, Hospodine, kralijí s tebú všichni světí a jmajíc tě oblíčejem k oblíčeji! A tak zatiem, donidž zde jsme, v čest jmějme světského krále! Nenieť moc jeho než od Boha; sluhať jest boží ku pomstě zlým, k chvále dobrým. A krále pekelného chutně zavrzme; neb i na křtu jsme sě odřekli jeho. A vděčně přijměm věčného krále nebeského, když die prorok: Aj, král tvój přišel tobě!

Divnéť jest a divné, ež král všie chvály, jmaje plnost všie blažnosti sám v sobě, tak ež nic námi ani kterým stvořením, ani anděly svatými útěchy j’ jemu nepřibylo, avšak ráčil býti naším králem, aby ny vyvedl z moci zlého krále

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).