Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<252v253r253v254r254v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[254v]číslo strany rukopisupísmě tak často a na mnohých miestech, abychom vzdy majíc své dóstojenstvo na paměti, stud k hřiechu jměli[hm]jměli] negmyely a podobně k svému dóstojenství život vedli. Neb čím sě kto mní zavrženějším, tiem často bydlí netbavějie. Protož máme sě skrz to u vláští milosti rozchutnati, ež jsme nazváni synové boží. A nejen jmenem, ale dal nám moc, abychom mohli býti synové boží, věřiec ve jmeno Syna božieho, přirozením jediného pána našeho Jezu Krista. A protož v tom úmysle, v té žádosti modliti sě Bohu jako Otci svata j’ modlitva a činí svaty takové modlitevníky.

Jest pak světějšie modlitva, ješto pochodí z úmysla toho a v té žádosti od sbožné duše, ješto j’ již raněna milostí čistého chotě nebeského. A mohu řéci, že j’ světějšie; neb ktož zří k Bohu jako k Otci, ale k dědičstvu z toho čáku jmaje, své pohody hledaje od Otce, aby jměl blažený život […]text doplněný editorem protož většieť jest Boha jako choti svého milovati, neb čistá chot, duše čistá, když rozejže ji milost k Synu božiemu, jako k choti čistému a velebnému, nic jiného nemiluj[e]text doplněný editorem [nic]text doplněný editorem nežádá, nic nemy[slí]text doplněný editorem užitka svého jedin[é]text doplněný editorem, aby jměla choti své[ho]text doplněný editorem, vzdy naň zřela bez p[řiekazy]text doplněný editorem. A ač žádá kr[ál]text doplněný editoremovstva[173]slovo na rozhraní dvou řádků nebeského, t[o]text doplněný editorem [jen]text doplněný editorem proto, aby svého choti [jm]text doplněný editoreměla již bez záslony a [bez]text doplněný editorem přiekazy, jediné v [něm]text doplněný editorem svú útěchu kladúc [v]text doplněný editoremšicku. A zatiem a[č]text doplněný editorem [bu]text doplněný editoremde zde trpěti něco [ně]text doplněný editoremkakým božím přepním[174]slovo na rozhraní dvou řádků, proto sě od c[hoti]text doplněný editorem svého nerozpáčí; j[ako]text doplněný editorem chot věrná, ač b[y]text doplněný editorem [ji]text doplněný editorem i urazil milý jejie, [však]text doplněný editorem by s ním vzdy ráda [byla]text doplněný editorem, a to má za najvět[ší]text doplněný editorem smutek, za najvět[ší]text doplněný editorem [tú]text doplněný editoremhu choti milého ne[vidě]text doplněný editoremti. Protož jest, jak[ž]text doplněný editorem [die]text doplněný editorem i Písmo, ež otce i m[ateře]text doplněný editorem ostane člověk; ta[kež]text doplněný editorem ačť jest svatá mo[dlitva]text doplněný editorem, ješto z té milosti jde, je[što]text doplněný editorem […]text doplněný editorem

X
hmjměli] negmyely
173slovo na rozhraní dvou řádků
174slovo na rozhraní dvou řádků
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).