Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[206r]číslo strany rukopisuněco; druhé, proč se j’ postiti; třetie, kak se j’ postiti; čtvrté, jsú li od postu kto vyňati, ale kteří postové jsú najužitečnější.

O prvém chtě pomluviti, chci protiv těm řéci něco, ješto ovšem lehce vážie utrpenie, vzemše to odtud, ješto řiekají: Z postu jest najmenšie odplata. Aneb z řeči to vzeli svatého Pavla, ješto die on: Tělesné utrpenie k málu jest užitečno, aneb snad z oné proročie řeči, ješto Bóh die skrzeň: I zdali j’ to póst, ješto sem jej volil, přes den nuziti duši, točíš živost, ješto jde od duše? Ale tiem nevažte lehko postu a jiného utrpenie! Potomť k těmto řečem odpovědě, a nynieť řku: By nic póst nebyl a utrpenie, nebyl by svatý Pavel trápil těla svého a v službu duši své je podroboval, aby, když jiným káže, sám zavržen nebyl; nebyl by Mojžieš držal postu dní čtrdcát, a též i Eliáš; ani by náš spasitel byl držal postu toho dní čtrdcát, aneb i jiného utrpenie nebyl by trpěl. Ale Kristus trpěl za ny, a aby nám trpěti saměm za sě ostavil příklad. To jest pravda malý a krátký póst, avšak póst a utrpenie byl Bóh ustavil v ráji Adamovi s Evú, aby všeho ovoce jiného požívali, jediného nechali. A když jest nesdržal nás otec toho, přišlo j’ na to, ež viece máme utrpenie, delšie posty a mnohem těžšie. Protož nebylo j’ svatého i jednoho, by každý nebyl v utrpení, on toto trpě a on toto. I řkuť svobodně: Ktožť die, by bylo lze do nebes bez utrpenie, bez práce, špíléť. Dieť Písmo: Skrze mnohá protivenstvie mušíme jíti do královstva nebeského; neb jsme prohřěšením vpadli ve mnohá hubenstva. A móžem to v onom znamenati podobenství, ež má každý práci, utrpení poddán býti, ješto Bóh kázal Jeremiášovi proroku, aby vzděl na hrdlo dřevěný řetěz, a poslal jej ku pateru lidu, aby[ga]aby] a řekl k nim: Takť die Hospo[206v]číslo strany rukopisudin:

X
gaaby] a
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).