Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[209r]číslo strany rukopisuk témuž v kázaní o postu: Po ižádném sdržení nenie viece státi, než po tom, abychom vzdy byli od nepravé své vóle střiezvi a vzdy sě od nepravých činóv postili. Od tohoť postu ani mdlí také jsú vyňati; neb móžť býti i ve mdlém tělu cělost mysli nalezena a také móžť nepravost v ní býti, od niež i mdlý na těle má sě postiti.

Čtvrté sem řekl pověděti, jsú li kto viněti od postu a které posty najlép jest držeti. Z této řeči svatého Otce Lva papeže, ješto jste ji jednak slyšeli, móžete rozuměti, ež mdlí na těle mohú býti vyňati od postu tohoto tělesného. Neb mluvě on o tom postu, ješto od své nepravé vóle a od nepravých činóv vzdy sě máme postiti a že j’ to póst najlepší, die, ež od toho postu nejsú ani mdlí vyňati. Tiem ukazuje, ež mdlí, mladí, nedorostlí ještě, staří, nemocní a ti, ješto nemohú pokrmu pojednú dosti jmieti svému přirození, ženy ležiec po dětech, tiť nejsú ku postu přivázáni; do dvúdcát let neb do jedenmezcietma a opět k starosti po sedmidcát letech prázdniť jsú tohoto dlúhého postu. Ale má li kto svého vyššieho, má to s jeho potazem učiniti. Neb o mladých řku: Mají přivykati postu, něteré dni držiec. A tak každý srozuměj sobě, aby nehlédal křivých omluv, chtě zbýti postu. Bóh jakžť čie zná položenie, takť jej súditi bude. Řeklť sem a řkuť, ežť jest psáno: Duše, kteráž nebude súžena utrpením, zahyneť z lidu. Viziž každý, aby s obcí v postě trpěl něco! Jest li mlád, ale posť sě něteré dni; jest li medl aneb toho žaludku, ež nemóž na jednom jedení dosti jmieti, ale pojez tiem méně druhé! Nenieť podobné jindy dvakrát jedúc, pak v postě jiesti třikrát; aniť jest podobné večeře hojné strojiti v postě. Řeklť sem: Jest li tak pilná potřeba, pojésti, jakž mohúc, najskrovnějie, velebných večeří v postě jako jindy nestrojiti. Aniť chválím

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).