Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[211v]číslo strany rukopisupekelného, aby to jen nám, ale ne jemu k užitku přišlo, a tož, a my již jej prohřěšením potratili a rozhněvali. Divné, že j’ chtěl býti králem naším, stvořiv ny bez své potřeby. Divnějšie, když z své vóle člověk nesdržal jeho přikázanie, vrobil sě zlému králi ukrutnému i vše své plémě, [ež]text doplněný editorem ještě přišel člověku ku pomoci. I co jest člověk, ež naň pomníš, Hospodine? I proč své srdce přikládáš k němu? Král člověk, velikého lidu jsa král, pohrdal by býti nad myšmi králem. Ó, čím menšie věc člověk protiv Bohu, nežli myš protiv najvětšiemu člověku králi! Avšak ta odivná božská velebnost stvořila člověka, aby byl králem jeho pokolení. A když člověk odstúpil od něho, ještě přišel tíše, sklidně, krotce člověku ku pomoci. A tak daleko šel za člověkem, jakož daleko člověk zašel od něho, až sstúpil do pekelných krajin po člověku. Protož dobře die a jako divnú věc ukazuje prorok: Aj, král tvój přišel tobě! Tvój král právem, jímž s’ pohrdav, sobě, ale ne jemu zle učinil; potupiv jeho přikázanie, vpadl s’ v moc krále pekelného, pósobce temností a neřádu. Tenť jest přišel ne sobě, ale tobě ku pomoci, k tvé potřebě, ale ne k své. A tíše přišel, vzem člověčie přirozenie; člověkem jsa, přišel, božstvie nezbyv, aby nás účastny učinil božstvie svého. É, potkajme pokoru krále, krotkostí, tíchostí! Dieť svatý Pavel: To jmějte v sobě, ješto vidíte v Jezukristu! Viz nás každý, kdyžť ráčí on náš král býti, aby také mohl nejen usty, ale u pravdě řéci jemu: Tvójť jsem já, spas mě! Ktožť die to v pravdě, spasenť bude. Nebť on svój lid spasí a z jich hřiechóv vyhojí a uzdraví. Ale die svatý Ambrož: Snadné j’ řéci: Tvójť jsem já, Bože, ale nenie těch mnoho, ješto by v plnéj pravdě mohli

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).