Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[212v]číslo strany rukopisukakť toho podobnost bývá duchovnie, ješto sě jako dnes stalo. Kristus s hory Olivetské poslal své mlazšie, aby odviežíc oslíka přivedli jemu. A oni svým rúchem přikryli oslíka. A vsedl naň Kristus a jel do Jeruzalema. Tu lid to vida, Bohu u výsosti vzdával chválu. Kristus s hory Olivetské své mlazšie pošle, když s vysokého svého milosrdie pošle své kazatele, své posly, aby sprostné lidi, hlúpé, ješto pro svět pracijí, odvázali od světa a přivedli k němu, aby již proň, jemu slúžiec, pracovali. A tu šlechetní boží posli svým rúchem ostrú oslíka[gi]oslíka] oſijdla, když dadie lidu hlúpému svým kázaním, svým příkladem naučenie a obyčej svých něterých šlechetností. Pak jako by Kristus vsedl na ně a jel do Jeruzalema, když v nich bude, svú milostí pořiedě je k spasení v cěstě a zpravuje. A to lid uzře jeruzalemský, točíš ješto dřéve znalý Boha, ež i tito, ješto byli milostí k světu přivázáni, má Bóh již v svéj službě, budú chválu u výsosti vzdávati Bohu.

Móžem také podlé úmysla svatého Augustina člověka všelikého vóli svobodnú k uoslíku připodobnati a k Kristu ten dar milosti božie, ješto graciacizojazyčný text latině slove; kakžkoli tu svatý Augustin ne o tomto oslíku a o Kristu mluví, ale o kterémžkoli dobytčeti, a ješto jede na něm někto; ješto najprv je okrotí, z stáda vynma a pak vsěda na ně, bude je v cěstě zpravovati, tak ež to dobytče dále pod ním ujde, nežli by samo ušlo, ani by ten, ješto jede na dobytčeti, tak daleko ušel bez dobytčete. A tak řku: Bóh všemohúcí, spasitel lidský, věda, že j’ dal člověku svobodnost vóle, a ta jako osel bez rozumu dala sě milostí světu uvázati a držeti a těžce pracije, s výsosti svého milosrdie jako s hory Olivetské pošle, aby dadúc člověku spasitedlné naučenie, odvázali od světa vóli jeho jako osla

X
gioslíka] oſijdla
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).