Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[151r]číslo strany rukopisumá toho beránka obětovati; a kterýž úd byl by odťat od těla, ten by sám o sobě života nejměl. Druhé má sě připraviti každý, aby hoden byl přistúpiti k téj svátosti. A kak by sě připravil, to na tomto beránku Písmo ukazuje, když die, ež mají vzieti krve beránka toho a na oba podvoje a k tomu svrchu na skružie ji pomazati toho domu, v němž jiesti jej budú. Jakož dveřmi lidé v dóm vcházejí, a ty tři věci slušejí ke dveřóm: dva podvojě a skružie, takež Bóh vcházie v člověčie srdce skrze tři moci duše, tak ež skrze rozum vlé své světlo, skrze tu moc, ješto móž žádati, vlé sladkost své pochotnosti a skrze tu moc, ješto móž jako odpuditi nehodné, přicházie svú velebností. Když již duše odlúčí od sebe to, co j’ marné, tehdy v ní teprv velebnost božie móž poctivé miesto jmieti. A to tré má býti krví našeho pravého beránka pomazáno. A to tak bude, když každá z těch mocí bude svú neprázdn jmieti, obierajíc sě s krve prolitím Syna božieho. Tehdy rozum krví toho drahého beránka pomazán bude, když člověk, což móž, k tomu obrátí rozum svój, kak jest drahú věcí vykúpen, krví Syna božieho pravého. A tak, což móž pochopiti z božieho daru rozumem těch věcí, ješto k tomu prolití tak drahé krve beránka toho příslušejí, když béře to v rozum, tuť nad oba podvoje, na skružie, ješto drží oba podvoje, klade krev beránka toho spasitedlnú. Druhá moc duše bude tú krví pomazána, když člověk, poznaje pravdu a drahost prolitie té svaté krve, lituje smrti beránka nevinného, žádá, by ta drahá krev nebyla ztracena na něm, ale aby jie den súdný s sbožnými byl účasten. A když tak žádost s tiem neprázdna bude, tehdy jako jeden podvoj pomazán bude tú drahú krví. Druhý podvoj, to j’ třetie moc duše, pomazán bude toho pravého beránka krví, když kto

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).