Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<93v94r94v95r95v96r96v97r97v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

na sě žalovati a svá tajemstvie pronositi, budú sě sebe zaklínajíc odpoviedati. Ale ne tak jest bláznová duchovnie milost; trpedlivá jest, nemá závisti, nečiní zlého, strpí družci pro čáku polepšenie, ač by co i bylo nehodného.

Šesté rozeznánie milosti tělesné od duchovnie, ež tělesně sě milujíc přieliš sladokušně a pochlebně píší a šelí listy mezi sebú a dárky nepotřebně okrášlené. Ale svatá milost nehlédá těch přielišných okras, ale drží sě prosté věci v napomenutí přietele a v pomoci potřebné kteréžkoli.

Sedmé, ež tělesní milovníci zlého sobě přehlédají, hřiech očitý jeden v druhém omlúvajíc, a zlosti sobě pomáhají. Ale ktož jsú spolu v svaté milosti, kakkoli všudy hřiechu nenávidie, však v sobě ovšem viece mrzí hřiech v milém přieteli než v kom v jiném. A tak i Bóh mstí na tomto světě tieže hřiechu v svých milých nežli v jiných. A tak ktož mají které milosti mezi sebú, sezřete sě po znameních těchto, svatá li j’ milost čili tělesná! A vizte, by búře tělesné, nečisté milosti nezahubila svaté milosti! A spí liť Ježíš v srdcích vašich, é, probuďte jej modlitvú, ať upokojí pokušenie a vyprostí z nebezpečenstvie všelikého a dovede nás tam, kdež bychom věčně v čisté, v pořádné, věrné milosti milovali sě v milosti jeho, a jej chváléce v bydle královstva nebeského, kdež kralije s Otcem i s Duchem svatým v témž božství jednom! Amen.

V pátú neděli po sviečkách.

V dnešniem čtení volá k sobě Kristus řka: Poďte ke mně všichni, ješto jste obtieženi a pracijete! Pomním sě dlužníkem slíbiv, ež bych chtěl o tom slovu druhým úmyslem řéci něco, kdybych toho jměl příčinu, ješto běch jím v adventní prvú neděli řeč počal řka: Vzbuď moc svú a přiď! Neb tehdy sem tak mluvil o tom, jakož jsú ta slova žádost Otcóv svatých ku příští

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).