Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<88v89r89v90r90v91r91v92r92v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dávají dobrý pokrm. Čte sě o rytieři jednom v Králových knihách, ež, když byl v pobití dobrým druhem a vrátil sě, že j’ byl umělý k bojóm a mnohokrát svítězoval, vzal jej král k svému stolu a viec dáván jemu ten pokrm, ješto j’ jen dáván silným mužóm zřiedlným v udatství. Třetie vzdávána j’ vítězóm zvláštie počest mimo jiné. Mezi jiným připravovali zpěváky, ješto hlasy rozkošnými zpievali jich chválu. A to čtem také o Davidovi; když byl přemohl onoho obra, potkali jej s bubny a s zástupy, zpievajíce chválu jeho.

A když králi zemští a kniežata ctie tak své zemské vítěze, coť král všech králóv a pán všech pánóv neodplatí svým vítězóm jich práce a jich sstálosti, když svítězie nad světem, nad svými žádostmi tělesnými a nad ďáblem? Odplatíť jistě, a nepřirovnaně k zdejším odplatám většie, dražšie i trpnějšie dary vezmú. Nebť to slušie velikému, aby velice daroval své statečné bojovníky. Avšak ač jest ta odplata i nevýmluvná, nechť řku, což mohu, kterú odplatu vezmú boží vítězi v podobnosti této trojé odplaty vítězóv světských. Řekl běch, ež berú najprv světští vítězi drahé rúcho. Ó, kak předrahé rúcho, překrásnú oděv dá svým vítězóm věčný král nebe i země, Kristus! Čte sě v Apokalypsí, ež Syn boží ukázav sě v krásném, bělítkém, stkvúciem rúše řekl: Ktož svítězí, tak bude oděn. A toť bude, jakož praví svatý Pavel, když opraví těla pokory našie v podobnost jasnosti těla svého. Ó, ktož bude hoden rúcha toho! Toť die v rozchutnání srdce svého: Oděl mě Hospodin v spasitedlné rúcho a oděví spravedlnosti obklíčil mě. Toť by slušalo pro taký oděv nesmrtedlnosti pracovati a vítězstva dosáhnúti. Druhé Kristus svým vítězóm také dává rozkošný pokrm, ješto slušie na silné muže a udatné. V tomť mužství i ženy i dievky mohú býti. A die Kristus v Apokalypsí o tom pokrmu: Ktož svítězí,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).