Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<95v96r96v97r97v98r98v99r99v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zlé voliti, volili dobré; mohvše nestatečné oblíbiti, ješto j’ sě lahodné zdálo, to zavrhše, statečného chytili sě, ač jest bylo tělesné žádosti i protivné.

Třetie v tom slovu, ež die: A přiď!, znamenajme, ežť nás Hospodin k sobě zove! A kakžkoli mluvil sem na svatého Ondřeje o tom volání k sobě od světa, ješto nás Syn boží zove, však, jakož sem to řek nedávno, Písmo má ten obyčej, ež túž věc jednu sic i onak mluví, ač jedniem činem nevonie komu, aby zda druhým voňalo lépe. Protož – ež pak dnes čteno jest, ež velikým hlasem volal Ježíš, k sobě chtě jako vzbuditi všecky, aby šli k němu, jenž vrchnie jest pravda – mluviv, což sem mohl, o vzbuzení a ež máme svobodnost vóle, chci řéci také něco o volání k sobě té vrchnie pravdy. I nalézáme ve čtení zde i onde, kak v spravedlivém řádu volá nás k sobě.

Ež jest najprvé potřebie poznati pravdu, prvým zváním volá k sobě Kristus řka: Poďte a vizte! To j’ byl vyřekl k oněma mlazšíma svatého Jana Křtitele, když tázala jeho, kde by bydlil, z nichž byl jeden svatý Ondřej. Ež pak poznajíc a vzvědúc pravdu slušie jíti po pravdě, druhým zváním řekl Kristus: Poďte po mně! A to j’ k svatému Petru řekl s svatým Ondřejem. A ež jest těžko nám v porušeném již přirození jíti po pravdě, po třetie volá k sobě chtě pomoci v práci, jakož svědčí dnešnie čtenie. Čtvrtého pak a poslednieho pozvánie čakáme, když najposlé pozove svých vzvolených, aby v požehnání přijeli královstvie sobě připravené.

Najprvé sem řekl, ež volá nás ku poznání pravdy Kristus řka: Poďte a vizte! Neb, jakož die svatý Jeronym, kakžkoli většie věc jest činiti pravdu než poznati pravdu, avšak ji jest prvé poznati než činiti. A Písmo svědčí, ež ti, ktož nejsú pravdě naučeni, cizí oheň potkyšije. Svój oheň, ješto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).