Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<63v64r64v65r65v66r66v67r67v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

aby přemohl nám ďábla v našem jsa člověčství, aby svú smrtí smrt naši zbořil a svým vzkřiešením opravil náš život? Ó, kak bychom radostni v tom jměli býti, ež se j’ to stalo, po němž tak túžili Otci světí! Ale divné jest a dosti strašné v hlubokosti božieho súdu, ež, když kniežata lidu židovského a starší nechtěli rády, by přišel, tehdy on přišel. Zdálo sě starším, ež dobře tak stojie v pokoji: oběti v chrámu šli před sě a desátci. Neřkuť, by nebyli někto, ješto s žádostí vzdy čakali slibu božieho, ale obecně a najviec starší, ješto by jměli rozumni býti, tak byli lakomstvem oslepeni a milostí tohoto světa, ež netúžili po spasiteli a lekli sě, když uslyšeli, že j’ přišel. Tak die čtenie: Král slyše, ež se j’ narodil Kristus, smútil sě i vešken s ním Jeruzalem. A tak provinili, ež jsú jeho nepoznali a nechtiece cěstám jeho, cěstám pravdy, pro svú vóli zavrhli jej, odřekli sě jeho i na smrt jej dali. Ale ktož jsú jej přijeli, dal jim moc, aby mohli synové boží býti s ním účastností. A jiní zhynuli v svém oslepení, i strach mě j’ téhož, by ti také nezahynuli, ktož jsú koli, ješto k světu tak ulnuli, ež jen v sboží, v rozkoši těla a ve cti světské útěchu jmají, a nemají v tom vláštie útěchy, ež jest přišel byl tak milostivě, a ež ještě druhé má přijíti mocně v své spravedlnosti, aby neřádu tohoto světa učinil konec. Á, bychom dobří byli a stateční, kak bychom tiem veseli byli a vděčni jsúc toho, ež jest tak milostivě přišel na svět v svém prvém příští, aby nás zvedl svým učením a vykúpil svú druhú krví, a kak bychom drželi v srdcích to, co j’ nás učil! A tak bychom i toho druhého příštie jeho radostně čakali i s velikú žádostí žádali. Nebť toť jest královstvo božie, jehož na však den prosíme řkúc: Přiď tvé královstvo! Neb tu máme ze všeho hubenstva i ze všeho porušenie těla i duše všichni jeho býti vyproštěni. Tu má býti radostné naše u věčném veselí pokřiknutie, když sě věčná

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).