Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<65v66r66v67r67v68r68v69r69v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Protož připravme sě, čakajíc hodu božieho narozenie, ne rúchem drahým, ale skutky a činy drahými a šlechetnostmi osdobnými! Rúcho krásné, ačť tělo přikryje, svědomieť nemóž okrášliti, jediné ež většie jest hanba tělo krásně a čistě odieti rúchem drahým, a mysl jmieti poskvrněnú. Najprvé zbuďme šeředstvie hřiechóv, osdobme mysl šlechetnostmi, a v skrovném rúše počestni budem před Hospodinem i před lidmi. Běch řekl i tiem úmyslem řéci něco o tom slovu, jímž jsem řeč tuto počal, jako by k nám Bóh řekl to, abychom my svú moc vzbudiec, i přišli k němu; ale ež sě již dlúhosti boji, nechám do jiného času toho, až i budu k tomu příteč jmieti. Amen.

V druhú neděli adventní o súdném dni.

Uzřie syna člověčieho, an příde v oblacě s velikú mocí a s velebností. V tento čas adventní pamatuje kostel troje příštie Syna božieho. Jedno, jako j’ tíšě, pokorně na svět přišel, jakož byl slíben Otcóm svatým. A tak v onu neděli čteno j’ čtenie, jako j’ byl přišel nebo přijel do Jeruzalema na oslíku; a ež se j’ to dálo na Květnú neděli, tu o tom příští, dopřeje li Bóh, myslím něco pomluviti. Druhé jeho příštie v súdný den bude a to dnes kostel pamatuje. A třetie v síž neděli bude pamatovati, jako přicházie v mysl člověčí. I praví svatý Pavel v dnešní epištole, ež to vše, co j’ psáno, k našemu jest psáno naučení. A tak vezměm dnešnieho čtenie pověst o súdném dni před oči své mysli! Neb máme ještě z božie milosti v své moci kníhy, po nichž máme súzeni býti. A na to jsú nám ostaveny, aby každý převrhl je a opatřil, a nalezl li by co, ješto by pečno bylo k tomu súdu, aby to opravil, donidž má čas. Ty knihy jest svědomie každého; po těchť každý súzen bude. A budúť každému otevřěny najposledy; všeť každý uzří, co j’ proč činil, co j’ proč obmeškal, a podlé toho súd jeho pójde. Ale jsú pohřiechu, ješto nezřie k súdu tomu, i netbají svědomie svého, bez strachu hřešie, až i přídú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).