Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<62r62v63r63v64r64v65r65v66r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Hospodin sbožnú duši. A die svatý Řehoř: Mušíť to býti, aby oheň žádosti předšel tvář jeho v každé duši, v kterúž on příde, aby ten oheň sňal rez hřiechóv a učinil miesto Bohu. Učí také svatý Bernart, kakť sě jest k tomu přiviti řka: Znamenávanie snažné hledaj, modlitva vypros, dobrý život zasluž, čistota srdce k tomu připrav, pokora přitáhni a milost dojde. Toho, řku, dojde, jehož jest nelze řečí vypraviti. Ale duchu to móž býti darem božie milosti ukázáno, když někdy jako z nedojiepie obklíčí, přídúc prudká milost božie, a obchopí duši v divné kakés pochotnosti, ež muší řéci člověk nevýmluvně srdečním řčením: Ó, kak jsi dobrý Hospodine! Chval má duše Hospodina.

Třetie a poslednie jměl bych o tom řéci něco, co ten spatrný život činí v duši. Řekl sem nynie, ež někdy přídúc kakás prudká milost, obchopí duši přepochotně, rozum projesní, pamět odtáhne ode všeho jiného, jen při Bohu držeti ji bude, až i sama sebe kaks mysl všecka zapomene, i všecka podobnost tělesných postav, ješto mohú býti čichy tělesnými ucíceny, vyjde z mysli, a kaks živějie mysl bude sě držeti Boha, jesnějie jej kaks rozumem vidúc a pochotnějie milostí rozškřvěvši sě nad běh obecný v Hospodinu. Nekladuť toho, jakoť by mě to tak znamenitě potýkalo, ale vybieraje z těch svatých Otcóv řečí, [ješto]text doplněný editorem zkusivše toho, psali o tom. To pak ščastné tak božie milosti zvláštie navštievenie učiní, ež většie milost k Bohu i k družci i čistšie tržeti bude. A ukáže, kak jest to vše, což jest na světě, nestatečné, a žádost vzbudí k věčného života dobrému, a dá poznánie někaké těch dobrých nebeských věcí. A někdy až zapojí mysl svú pochotností, ež udatně stane člověk, a až jako bezpřiemně, po tom nebeském věčném životu a až i usne tomuto světu v tom zapití, ež i protivné věci tohoto světa pótek nebudú jej vzbuditi moci k nepokoře. Z toho také vláštieho božieho navštievenie duše tak sbožné chvalná bývá na věky duše, všecka jejie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).