Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<68v69r69v70r70v71r71v72r72v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zatracenie v oheň pekelný zlé všecky, přisúdí dobrým věčnú radost. A toho nám pomoz, Hospodine, bychom byli v těch dobrých počtu! Amen.

Třetí neděli v advent řeč.

Ty li jsi, ješto máš přijíti, čili jiného čakáme? Dnes ve čtení čteno jest slovo toto a obecně mluveno j’ o tom od kazatelóv, kak jest svatý Jan Křstitel poslal s tú řečí k Synu božiemu, aby ti posli, uzřiec skutky jeho, uvěřili, ež on jest. Ale ež má Písmo obyčej, ež túž věc jednu aneb táž slova přemietá sic i onak – neb drahé a vonné věci, čím je viece sic neb onak přemietají, větší vóni vydávají –: a tak, ačť tato slova potáhnu jiným úmyslem, kdyžť sě pravdě neprotivím, nedivte sě! Velikáť jest hlubina svatého Písma. A tak nejen o tomto slovu to rozumějte, ale i ve mnoho jiných řečech! Běch řekl oneda, ežť jest troje příštie Syna božieho: jedno v těle na svět, aby přída tíše, pokorně učil lid cěstě spravedlnosti plné a vykúpil z smrti svú smrtí, smrt zboře lidu svému a život jich opravě svým zmrtvýchvstáním. Toho jsú s velikú žádostí čakali Otci světí. A tak svatý Pavel vzbuzije nás tíše, povlovně, abychom vstali ze sna a potkali svého spasitele, když jest již přišel na svět v těle a učinil naše vykúpenie; vidúc, ež jest blíž spasenie naše, ež jest jako noc minula a den přišel, když nám jest cěsta plné spravedlnosti ukázána, abychom odvrhli ty skutky nočnie slepoty, obžerstvo, hrdost, závist, nestydlivost, nečistotu – a tak i o mnoho jiném – a oblékli sě v oděv, ješto k světlu slušie, abychom v tom dni ctně chodili, ješto j’ i nám jej učinil Syn boží, přišed na svět, jsa slunce plné spravedlnosti. A to jsme zvláště v prvú adventní neděli pamatovali. Druhé příštie Syna božieho má ku posledniemu súdu býti. O tom jste slyšeli v druhú neděli, kak hrozně zlým a netbalým naň příde. Protož ktož sě nechce z svého otrápného snu probrati, slyše, kak jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).