Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<64v65r65v66r66v67r67v68r68v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

spasenie těm, ješto dojdú jeho, ež nikdy nebyl tak bliz den súdný, jako již jest, k němuž má druhé přijíti v své moci Kristus, aby súdil v spravedlnosti. I každému bliží jest den, v němž má duše z tohoto hrubého těla vyjíti, nežli j’ kdy byl. Protož hodina jest již aspoň procítiti, ze sna vstáti, a donidž čas máme, něco dobrého učiniti; neb přídeť to a blížť jest, ež nic viece nebudem moci zaslúžiti, ale jen to budem jmieti, což zde jsúc, budem zaslúžili. Nocť jest přešla a den sě přiblíží, vstátiť jest hodina. Noc nevěděnie móž slúti, ješto j’ od nás ob velikú stranu minulo. Již nebudem podobné omluvy moci jmieti, nebudem li, poznavše vieru, poznavše pravdu, podobných k tomu činiti skutkóv. Protož vstanúc již odvrzme skutky temnosti! Nepracijme, nevědúc proč! Neb když svatý Petr celú noc pracoval, nic neulovil, a jakž ve dne ukázal sě jemu Kristus, a on v jeho jmě roztáhl siet, mnoho ulovil. Takéž nejeden pracije jako v noci pro svět, neznaje světla duchovnieho, darmo pracije bez užitka. Ale když den bude poznánie duchovnieho ve jmeni Syna božieho, práce veliký užitek přinese. Vstaňmež ze sna a pracijme ne jako v noci, ale jako ve dne! Odvrzme skutky temnosti, skutky nočnie, abychom bez ohyzdy, ale ctně chodili ve dne, vezmúc oděv světla, odvrhúc obžerstvo, nestydlivost, sváry, závisti i jiné takové činy a úmysly, ješto ti mají to v obyčeji, ješto neznají aneb nechtie znáti Boha, žádostmi tělesnými oslnuvše, a pak sě oblekúc v ctné šlechetnosti, až i v Krista, abychom jeho ctnými obyčeji, v nich přivyknúc, počestni byli! Podobně budem bez strachu a s utěšením čakati druhého k súdu příštie pána našeho Jesu Krista.

Nechciť dnes i toho také minúti, ješto svatý Augustin v jednom kázaní o tomto času adventniem před hodem božieho narozenie praví: Proto jsú Otci svatí počeli příštie Syna božieho před hodem jeho narozenie pamatovati, a zvláště pilnějie, než jiné časy, řeči

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).